Shërbime fiskale për individë

Shërbime fiskale për individë

ALTax Studio ju ofron këshillim dhe ndihmë fiskale duke ju mbrojtur nga rrisqet e mospajtueshmërisë me legjislacionin fiskal, si dhe mungesa e informimit, por dhe duke ju afruar nëpërmjet shërbimit të dedikuar sa më shumë në zbatimin korrekt të detyrimeve ligjore. Perfeksioni jonë bazohet te eksperienca shumëvjecare dhe adresimi korrekt i këshillave, që kanë shoqëruar klientët tanë.

Ne ju ofrojmë:

Deklarimi i të ardhurave individuale
Deklarimet vjetore të Tatimit mbi të ardhurat individuale. Përllogaritje e tatimit në burim për të ardhura të perfituara nga dhënia me qera, puna individuale krijuese si dhe nga burime të tjera të ardhurash.

Deklarimi i taksave dhe tarifave kombëtare dhe lokale 
Asistencë në perllogaritjen dhe deklarimin e taksave lokale mbi pasurinë, asetet dhe taksat kombëtare.

Konsulencë fiskale të personalizuar 
Konsulencë personale me objekt debate financiare, fonde private të pensioneve dhe menaxhimit të pronës. Shërbime të personalizuara për probleme specifike. Konsulencë mbi strategjinë e investimit per te maksimizuar te kthimet e te ardhurave.

Ndihmë me zyrën tatimore
Ndihmë per interpretimin e akteve te ndyshme administrative te nxjerra nga Administrata Tatimore per individet. Informacion mbi ndryshimet ligjore persa i perket fushes qe perfshin te ardhurat personale mbi individet, si edhe negocim per zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Konsulence financiare (kredi, planifikim kredish) 
Hartim buxhetesh personale, projekte private financimi si edhe vleresim i alternative te financimit te ofruara nga Institucionet Financiare.

Konsulencë për investime të huaja dhe vendase

Konsulencë në zbatim të Ligjit për punësimin

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: