Buxheti 2023 – 8.8% rritje të ardhurash tatimore dhe 8.7% rritje shpenzimesh kapitale

Buxheti 2023 – 8.8% rritje të ardhurash tatimore dhe 8.7% rritje shpenzimesh kapitale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, publikoi sot më datë 20 Tetor 2022, Projekt – Buxhetin me pasqyrat shoqëruese dhe listën e investimeve publike për vitin 2023[1].

Sipas llogaritjeve fiskale të Ministrisë, të Ardhurat gjithsej që synohen të arkëtohen në Thesar janë llogaritur në vlerën 625.7 miliardë Lekë (5.2 miliardë Euro)[2], ose sa 29% e PBB dhe Shpenzimet gjithsej që do të dalin nga Thesari janë 687.2 miliardë lekë (5.7 miliardë Euro), ose sa 31.6% e PBB, duke ndikuar deficitin e vitit me – 55.5 miliard lekë (462 milion Euro).

Deficiti buxhetor llogaritet të jetë sa 2.6% e PBB, ose sa gjysma e deficitit në vitin 2020.

Ndikim me peshë në deficitin buxhetor duket se llogaritet të mbajë skema fondeve speciale (kontribute sigurimesh shoqërore dhe shëndetësore me përfitime për pensione, shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore) me – 81.1 miliard lekë.

Të ardhurat nga TVSH mbajnë peshën kryesore sa 9.7% e PBB me rritje nga viti 2022.
Të ardhurat nga Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore llogariten sa 5.9% e PBB, me rritje nga viti 2022.
Të ardhurat nga pushteti vendor janë llogaritur të ruajnë një barrë  tatimore sa 1.3% e PBB dhe janë me të njëjtën peshë sa viti 2022.
Të ardhurat nga tatimet e tjera (tatim fitimi, akciza, tatimi mb i të ardhurat personale, taksat nacionale, taksat doganore) llogaritet se do të jenë secili nga tatimet me rritje nga viti 2022.

Shpenzimet operacionale (paga dhe sigurime për punonjësit e shtetit, pagesa e borxhit, pensione, përkrahje sociale, pushtet vendor dhe mirëmbajtje) janë llogaritur sa 25.1% e PBB dhe me rritje nga viti 2022.
Shpenzimet kapitale (investimet publike) janë llogaritur sa 5.6% e PBB dhe me rritje nga viti 2022.
Mbështetja buxhetore për energjinë dhe fondi rezervë është llogaritur 0.9% e PBB dhe me ulje nga viti 2022.

Të ardhurat tatimore janë llogaritur të arrijnë të arkëtohen në shumën 587.8 miliardë Lekë (4.9 miliardë Euro), ku nga tatimet dhe taksat qendrore dhe vendore, si dhe nga taksat dhe tarifat nga importi (Doganore) do të synohen të mblidhen 431.2 miliard lekë (3.6 miliardë Euro). Ndërsa, të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore (fondet speciale) synohet të mblidhen në shumën 126.5 miliardë lekë (1.3 miliard Euro).

Të ardhurat gjithsej të buxhetit të shtetit synohet të rriten 7.7 %. Ndërsa, të ardhurat tatimore nga tatimet dhe doganat janë programuar se do të rriten 8%.

Faktorët që janë  marrë në konsideratë të cilët ndikojnë në rritjen e të ardhurave për vitin 2023 janë:

  • Kuadri makroekonomik me rritje reale të (a) Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) prej 3.2%, (b) Inflacioni i parashikuar 3%, duke analizuar të ketë efekt në mënyrë të integruar me faktorë të tjerë për çdo taksë në veçanti, të ndërlidhur me të dhënat historike dhe projeksionet e çmimeve në tregjeve ndërkombëtare tek taksat ad-valorem, si: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Renta Minerare dhe Taksa Doganore. Në projeksion janë përfshirë, faktorë që lidhen me rritjen nominale e PBB-së, kursin mesatar të këmbimit EURO-Lek dhe USD-Lek, si dhe çmimet brent të naftës bruto dhe mineraleve të tjera.
  • Paketa e Fiskale 2023, me propozimet në lidhje me ndryshimet e bëra në kuadrin  e hartimit të paketës fiskale 2023, të cilat sjellin efekte në Akcizë, Tatimin mbi Fitimin, Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimi dhe Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
  • Të ardhura të shtuara nga mirë administrimi në kuadër të hartimit të Strategjisë Afatmesme të të Ardhurave, ku për një periudhë 4 vjeçare parashikohet një rritje e tyre sa 1.5% PBB, e cila e për çdo vit llogaritet një rritje prej 0.37% të PBB.

Të ardhurat nga “T.V.SH-ja” parashikohet të jenë te 211 miliardë lekë, pra 15 miliardë lek ose 7.6% më shumë se pritshmëria për vitin 2022. Burimet e rritjes së TVSH-së në vitin 2023 do të jenë:

– nga gjenerimi, si rezultat i rritjes ekonomike;
– nga rritja e volumit të importeve dhe konjuktura e çmimeve ndërkombëtare;
– nga përmirësimi i administrimit, lufta ndaj informalitetit dhe kontrolli i zinxhirit të transaksioneve ndërmjet operatorëve;
– si rezultat i mirë administrimit tatimor.

Të ardhurat nga “Tatimi mbi Fitimin” vlerësohen të arkëtohen 49.5 miliardë lekë, me rritje 4.2% ose 2 miliardë lekë më shumë se viti 2022. Rritja e parashikuar në tatimin mbi fitimin bazohet:

– Në rikuperimin e ekonomisë dhe rritjen e saj, çka do reflektohet edhe në deklaratat e tatimpaguesve;
– Në forcimin e kontrollit të deklaratave, bazuar në kriteret e riskut;
– Në efektet e paketës fiskale 2023.

Të ardhurat nga “Akciza” vlerësohen të jenë 59 miliardë lekë, me një rritje prej 4 miliardë lekë ose 7.3% më shumë se pritshmëritë për vitin 2022. Faktorët kryesorë që do ndikojnë në rritjen e parashikuar të të ardhurave nga akciza  lidhen me:
– rritjen e importit të mallrave të fortë si karburante dhe cigare,
– forcimin e luftës kundër informalitetit,  nëpërmjet kontrollit rigoroz të subjekteve të akcizës si dhe
– disiplinimit të mëtejshëm të procedurave të përfitimit të përjashtimeve dhe rimbursimeve nga kjo taksë si dhe efektet e paketës fiskale.

 Të ardhurat nga “Tatimi mbi të Ardhurat Personale” parashikohen 49 miliardë lekë, me një rritje prej 2.5 miliardë lekë ose 5.4% më shumë se pritshmëritë për vitin 2022.  Në parashikimin e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale janë marrë në konsideratë rimëkëmbja ekonomike dhe impakti i saj në nivelin e pagës mesatare si dhe rritja e numrit të të punësuarve në sektorin privat, si dhe masat për nxitjen e punësimit si dhe efektet e paketës fiskale 2023.

Të ardhurat nga “Taksa Nacionale dhe të tjera” vlerësohen të jenë 54.3 miliardë lekë. Parashikimet për këtë taksë për vitin 2023 janë 31% ose 12.8 miliardë lekë më shumë se i pritshmi 2022 dhe bazohen në rritjen e mbledhjes së taksës së qarkullimit të automjeteve si dhe rezultat i sasive të karburantit që do të hidhen në treg. Në këtë takse jane të përfshira:

a)Të ardhurat nga “Takse mbi Lojrat e Fatit” në vitin 2023 vlerësohet të jenë 2 miliardë lekë. Nga miratimi në ligj i lojrave të fatit ‘baste sportive’, me efekt nga 1 janari 2023, vlerësohet të arkëtohen në buxhetin e shtetit 2 miliardë lekë.
b)Taksa speciale për “prodhuesit e energjisë elektrike që e eksportojnë”

Fitimet e realizuara nga prodhuesit e energjisë elektrike, të cilët, për shkak të çmimeve shumëfish të rritura gjatë vitit 2022, kanë realizuar fitime pa rritje kostosh, do tatohen për këto fitime shtesë me tarifën 33%. Të ardhurat e pritshme vlerësohen të jenë 8.3 miliardë lekë.

Të ardhurat nga “Taksa Doganore” në vitin 2023 vlerësohet të jenë 8.5 miliardë lekë, parashikimi për vitin 2023 sipas projeksioneve, parashikohet e njëjta vlerë arkëtimesh. Në programimin e të ardhurave janë marrë në konsideratë efektet e rritjes së importeve të tatueshme, si dhe disa efekte minimale nga lëvizja e tarifave doganore.

 Të ardhurat nga “Kontributet për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore” në vitin 2023 parashikohet të rriten me 5%, ose 6 miliardë lekë krahasuar me të pritshmin e vitit 2022. Të ardhurat gjithsej nga kontributet pritet të jenë në total, së bashku me të ardhurat që mbledhin ISSH dhe ISKSH 126.5 miliardë lekë, nga 120.5 miliardë lekë që parashikohet se do arkëtohen në vitin 2022. Të ardhurat totale 126.5 miliardë lekë parashikohet të mblidhen 5 miliardë lekë Kontribute Shoqërore dhe Shëndetësore e ndarë në:

– 4 miliardë lekë Kontribute Shoqërore,
– 1 miliardë lekë Kontribute Shëndetësore

Rritja e programuar e të ardhurave mbështetet në këta faktorë:

– rritjen ekonomike çka do reflektohet në rritjen e numrit të punëmarrësve;
– forcimin e administrimit nëpërmjet kontrollit të nivelit të pagës të deklaruar dhe deviacionit të saj nga paga reale që përfitohet;
– rritja e pagës minimale nga 32.000 lekë ne 34.000 lekë.

 

Totali i shpenzimeve publike për vitin 2023 është planifikuar 687.2 miliardë lekë ose 31.6% e PBB.

Shpenzimet e personelit për vitin 2023, reflektojnë koston aktuale të Administratës Publike, si dhe politikën e re të rritjes së pagave për sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes (nisur në 1 korrik 2022) si dhe rritjen e pagave për administratën publike (nisur në 1 shtator 2022) me mesatarisht 7%. Fondi vjetor për rritjen e pagave është planifikuar në shumën 2.3 miliardë lekë dhe parashikon rritjen e pagës për funksion me 6% për punonjësit e sistemit shëndetësor dhe ata arsimorë. Shpenzimet totale për pagat në Administratën Publike janë planifikuar  në masën 96.8 miliardë lekë ose sa 4.5% e PBB.

Shpenzimet për interesa parashikohen në nivelin 60.9 miliardë lekë ose sa 2.8% të PBB, duke përfshirë në të dhe një rezervë prej 4.9 miliardë lekë për të zbutur rrisqet e mundshme nga luhatjet e normave të interesit, kursit të këmbimit etj.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për qeverisjen qendrore për vitin 2023 (pa përfshirë shpenzimet që realizohen nga institucione publike, që kanë si burim financimi të ardhurat jashtë limitit) janë parashikuar në masën 61.4 miliardë lekë ose rreth 2.8% e PBB-së. Në këtë zë është programuar mbështetja e politikave ekzistuese të qeverisjes qendrore, si: skema e fermerëve, mirëmbajtja e rrugëve nacionale, programet e nxitjes së punësimit, skemat për mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe mbështetje për arsimin dhe sportin.

Shpenzimet e buxhetit vendor për vitin 2023, janë parashikuar në masën 65.5 miliardë lekë, me një rritje prej 8.8% më shumë se buxheti i vitit 2022.  Këto shpenzime për vitin 2023, zënë 3% të PBB-së nga 2.3% që zinin në vitin 2013. Reformat në qeverisjen vendore ndër vite janë fokusuar si në thellimin e decentralizimit fiskal, ashtu edhe menaxhimin e financave publike në nivel vendor. Gjatë viteve të fundit, procesi i menaxhimit të financave publike vendore është shoqëruar me sfida për shkak të pasojave të pandemisë COVID-19, rindërtimit nga tërmetet e vitit 2019 dhe krizës ekonomike si rrjedhojë e luftës në Ukrainë. Përballimi i këtyre sfidave të mëdha ekonomike dhe buxhetore nga njësitë e vetëqeverisjes vendore gjatë kësaj periudhe, është një tregues pozitiv i punës së zhvilluar në këto vite në drejtim të stabilitetit makroekonomik, parashikueshmërisë së fondeve dhe transparencës së përdorimit me disiplinë të fondeve buxhetore.
Transferta e pakushtëzuar për vitin 2023, krahasuar me vitin 2022 është 3 miliardë lekë më shumë osë rreth 16.1 përqind më e lartë dhe krahasuar me vitin 2015 (viti para reformës administrativo-territoriale), është 9.4 miliardë lekë më shumë ose rreth 76.4 përqind më e lartë. Në transfertën e pakushtëzuar të parashikuar për vitin 2023, 21.7 miliardë lekë, do të shtohen edhe fondet prej 9.8 miliardë lekë transfertë e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja. Në total, në vitin 2023, granti nga buxheti i shtetit për pushtetin vendor do të jetë në shumën 31.5 miliardë lekë.
Të ardhurat e veta të pushtetit vendor nga viti 2015 në vitin 2023 kanë pësuar një rritje të ndjeshme  me rreth 17.4 miliardë lekë, ndërkohë krahasuar me vitin 2022 janë rritur me rreth 1.5 miliardë lekë. 

Shpenzimet e fondeve speciale që (shpenzimet totale për Fondet e Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe kompensimin në vlerë të ish-pronarëve) janë planifikuar në vlerën prej 226.35 miliardë lekë. Niveli i shpenzimeve për Skemën e Sigurimeve Shoqërore për vitin 2023, parashikohet në masën 162.6 miliardë lekë ose 7.5% e PBB. Nga ky fond, për indeksimin e pensioneve është parashikuar niveli prej 1.2 miliardë lekë dhe 3.5 miliardë lekë për bonusin e fundvitit për pensionistët. Ndërsa, shpenzimet e Skemës së Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2023 janë parashikuar në masën 54.5 miliardë lekë ose 2.5% e PBB .

Shpenzimet për Fondin e Kompensimit në vlerë të Pronarëve, parashikohen në total në masën 4.5 miliardë lekë ose 0.2% e PBB.

Shpenzime të tjera sociale (përfshin fondet për pagesën e papunësisë, aftësisë së kufizuar, ndihmës ekonomike, dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve politikë dhe bonusin e lindjeve), do të shpërndahen si më poshtë:

– për pagesën e papunësisë parashikohen në nivelin 900 milionë lekë.
– për pagesën e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar parashikohen në nivelin 25.95 miliardë lekë ose 1.2% e PBB.
– për ish-të përndjekurit është parashikuar një fond prej 1 miliardë lekë ose 0.05% e PBB.
– për bonusin e lindjeve është parashikuar një fond prej 2.2 miliardë lekë ose 0.1% e PBB.

Shpenzimet për subvencione janë parashikuar në masën 1.6 miliardë lekë duke u rritur krahasuar me një vit më parë. Këto shpenzime shkojnë për mbështetjen e sektorit të ujësjellës-kanalizimeve bazuar në performancën e tij, si dhe për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të veprimtarisë hekurudhore dhe veprimtarisë së shërbimeve qeveritare.

Niveli i Fondit Rezervë për vitin 2023, planifikohet në masën 6.6 miliardë lekë, përkatësisht 1.8 miliardë lekë Fond Rezervë i Këshillit të Ministrave dhe 1.8 miliardë lekë kosto e zgjedhjeve dhe 3 miliardë lekë Kontigjencë për raste të paparashikuara.

Investimet Publike për vitin 2023 janë planifikuar në masën 5.6% e PBB ose 122.24 miliardë lekë (duke përfshirë këtu dhe fondin e rindërtimit në shumën 5 miliardë lekë). Në planifikimin e investimeve për vitin 2023 janë mbajtur në konsideratë të gjitha detyrimet kontraktuale për projektet e investimeve me financim të huaj dhe të brendshëm. Ashtu, si edhe në vitin 2022, dhe në vitin 2023 do të ketë përparësi financimi i projekteve në vazhdim. Për planifikimin e investimeve janë ndjekur kriteret e mëposhtme:

  • Prioritetet e Programit të Qeverisë për periudhën 2021 – 2025;
  • Prioritetet e integrimit europian;
  • Projektet në vazhdim.
  • Mbështetja me kosto lokale dhe TVSH për projektet me financim të huaj;

Më poshtë jepen treguesit fiskalë të buxhetit faktik 2021, pritshmëria për 2022 dhe programi për 2023.

në milion Lekë
Nr. E  M  E  R  T  I  M  I Fakti
2021
Akti Norm.
2022
P. Buxheti

2023

% e PBB 2023 /2021 2023 /2022
  TOTALI TE ARDHURAVE 510,951 576,831 631,711 29.0% 23.6% 9.5%
I. Te ardhura nga ndihmat, nga te cilat: 13,050 13,994 20,958 1.0% 60.6% 49.8%
      Mbështetje buxhetore 4,191 2,994 8,958 0.4% 113.7% 199.2%
      Grante per fondin e rindërtimit 132        
      Projekte te destinuara per investime 8,727 11,000 12,000 0.6% 37.5% 9.1%
II. Te ardhura tatimore 475,612 540,187 587,853 27.0% 26.7% 26.7%
II.1 Nga Tatimet dhe Doganat 338,074 395,000 431,200 19.8% 19.4% 19.5%
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 161,536 190,000 210,900 9.7% 30.6% 11.0%
Tatimi mbi Fitimin 35,610 46,000 49,500 2.3% 39.0% 7.6%
Akcizat 51,637 55,000 59,000 2.7% 14.3% 7.3%
Tatimi mbi te Ardhurat Personale 39,312 47,000 49,000 2.3% 24.6% 4.3%
Taksa Nacionale dhe te tjera 42,521 48,500 54,300 2.5% 27.7% 12.0%
Taksa Doganore 7,457 8,500 8,500 0.4% 14.0% 0.0%
II.2 Te ardhura nga Pushteti Vendor 26,666 27,632 29,153 1.3% 9.3% 5.5%
Taksa Lokale 20,166 21,445 22,191 1.0% 10.0% 3.5%
Tatimi mbi Pasurinë (ndërtesat) 6,116 6,187 6,962 0.3% 13.8% 12.5%
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogël 385 0 0 0.0%
II.3 Te ardhurat nga Fondet Speciale 110,872 117,555 127,500 5.9% 15.0% 8.5%
Sigurimi Shoqëror 94,900 100,795 109,423 5.0% 15.3% 8.6%
Sigurimi Shëndetësor 14,541 15,760 17,077 0.8% 17.4% 8.4%
Te ardhurat per kompensimin ne vlere te pronareve 1,431 1,000 1,000 0.0% -30.1% 0.0%
III. Te ardhura Jotatimore 22,289 22,650 22,900 1.1% 2.7% 1.1%
Tran.Fitimi nga Banka e Shqipërisë 1,486 1,000 1,000 0.0% -32.7% 0.0%
Te ardhura nga Institucionet Buxhetore 12,960 12,300 12,500 0.6% -3.6% 1.6%
Dividenti 15 300 300 0.0% 1906.7% 0.0%
Tarifat e Shërbimeve 2,863 3,400 3,500 0.2% 22.2% 2.9%
Te tjera 4,964 5,650 5,600 0.3% 12.8% -0.9%
               
TOTALI I SHPENZIMEVE 596,279 660,693 687,209 31.6% 15.2% 4.0%
I. Shpenzime Korrente 464,065 504,802 546,360 25.1% 17.7% 8.2%
1 Personeli 83,268 88,972 96,855 4.5% 16.3% 8.9%
Paga 71,179 73,828 79,969 3.7% 12.3% 8.3%
Kontributi per Sigurime Shoqërore 11,403 12,145 13,386 0.6% 17.4% 10.2%
Fondi i veçantë i pagave 300 300 0.0% 0.0%
Politika te reja pagash 1,900 2,300 0.1% 21.1%
Arsimi i Larte nga te ardhurat e veta 686 800 900 0.0% 31.2% 12.5%
2 Interesat 35,822 50,757 60,943 2.8% 70.1% 20.1%
 Te Brendshme 23,470 27,363 34,283 1.6% 46.1% 25.3%
 Te Huaja 12,352 18,593 21,760 1.0% 76.2% 17.0%
 Kontingjencë për risqet e borxhit 4,800 4,900 0.2% 2.1%
3 Shpenzime Operative Mirëmbajtje, nga te cilat: 59,363 63,173 64,977 3.0% 9.5% 2.9%
  Te qeverisjes qendrore   59,673 61,477 2.8% 3.0%
  Arsimi i Larte nga te ardhurat e veta   900 900 0.0% 0.0%
  Te tjera jashtë limitit   2,600 2,600 0.1% 0.0%
4 Subvencionet 1,422 1,689 1,600 0.1% 12.5% -5.3%
5 Shpenzime per Fondet Speciale 199,457 212,271 226,351 10.4% 13.5% 6.6%
Sigurime Shoqërore 148,030 148,135 162,585 7.5% 9.8% 9.8%
Politika te reja pensionesh 3,300 1,200 0.1% -63.6%
Bonusi i Pensionisteve 3,500 3,530 0.2% 0.9%
Sigurime Shëndetësore 49,130 52,836 54,536 2.5% 11.0% 3.2%
  Shpenzime per Kompensimin ne Vlere te Pronareve 2,297 4,500 4,500 0.2% 95.9% 0.0%
6 Shpenzime per Buxhetin Vendor 52,585 60,290 65,584 3.0% 24.7% 8.8%
Transfertat nga Buxheti i Shtetit per pushtetin vendor 25,226 28,086 31,651 1.5% 25.5% 12.7%
Transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme   18,733 21,761 1.0% 16.2%
Transfertë e pakushtëzuar sektoriale (Grant Specifik)   9,353 9,890 0.5% 5.7%
Buxheti vendor (të ardhurat e veta tatimore) 25,791 27,632 29,153 1.3% 13.0% 5.5%
Taksa të ndara 1,040 1,080 0.0% 3.8%
Buxheti vendor (të ardhurat e veta jo-tatimore) 2,840 2,900 0.1% 2.1%
Financimi i huaj vendor dhe te tjera te mbartura 1,568 692 800 0.0% -49.0% 15.6%
7 Shpenzime te tjera 29,149 27,650 30,050 1.4% 3.1% 8.7%
Pagesa e Papunësisë 952 900 900 0.0% -5.5% 0.0%
Ndihma Ekonomike dhe Paaftësia 23,981 23,550 25,950 1.2% 8.2% 10.2%
Kompensim per ish te përndjekurit politike 913 1,000 1,000 0.0% 9.5% 0.0%
Bonusi i lindjeve 3,303 2,200 2,200 0.1% -33.4% 0.0%
II. Fondi Rezerve 461 15,450 6,600 0.3% 1330.8% -57.3%
  Fondi Rezerve 3,350 1,800 0.1% -46.3%
  Rezerve per zgjedhjet 1,800 0.1%
  Paketa sociale anti-COVID 461
  Kontigjenca per Paketën e Rezistencës Sociale 12,100
  Kontingjence 3,000 0.1%
III. Shpenzime Kapitale 128,044 112,441 122,249 5.6% -4.5% 8.7%
Financimi Brendshëm 72,116 58,539 70,589 3.2% -2.1% 20.6%
Kthim kapitali nga AIC   -2,000   0.0%    
  Investime nga te ardhurat e Arsimit te Larte 708 1,000 1,000 0.0% 41.2% 0.0%
Financimi Huaj 25,699 33,902 45,660 2.1% 77.7% 34.7%
nga të cilat: Energjia 1,537 2,100 2,000 0.1% 30.1% -4.8%
Fondi i Rindërtimit 29,521 20,000 5,000 0.2% -83.1% -75.0%
Transferte kapitale për llogarinë e shpronësimeve 1,000 0.0% -100.0%
V Të tjera 3,709 28,000 12,000 0.6% 223.5% -57.1%
  Hua e dhënë per Energjinë 8,000
  Hua e kthyer nga sistemi energjitik
  Mbështetje buxhetore per sektorin energjitik 20,000 12,000 0.6% -40.0%
  Transferte Kapitale AIC 3,709
VI Transferta e Shpronësimeve 3,000          
   DEFIÇITI -85,328 -83,863 -55,498 -2.6% -35.0% -33.8%
  FINANCIMI DEFIÇITIT 85,328 83,863 55,498 2.6% -35.0% -33.8%
  Brendshëm -18,701 83,383 30,146 1.4% -261.2% -63.8%
   Te ardhura nga privatizimi 306 0 0 0.0% -100.0%
   Hua-marrje e brendshme 48,705 33,000 25,000 1.1% -48.7% -24.2%
   Te tjera -67,712 50,383 5,146 0.2% -107.6% -89.8%
  I Huaj 104,029 480 25,353 1.2% -75.6% 5181.8%
   Hua afatgjate (e marre) 93,491 23,652 93,795 4.3% 0.3% 296.6%
  Ndryshimi i gjendjes se arkës 1,161
  Ri pagesat -33,164 -42,529 -80,310 -3.7% 142.2% 88.8%
  Mbështetje buxhetore 42,541 19,357 11,867 0.5%
  Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) 1,889,839 2,058,155 2,176,100 100.0% 100.0% 100.0%

[1] https://financa.gov.al/projektbuxheti-2023/

[2] Kursi këmbimit 1 Euro = 120 Lekë

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: