About ALTAX Education – Rreth Edukimit me ALTAX

About ALTAX Education – Rreth Edukimit me ALTAX

The tax education in ALTAX online portal is presented by the specialized tax team, which cooperates with the most advanced experts in Albania. The tax education and fiscal policy issues cover a wide range of topics and will be presented on a regular basis.

The aim is to provide taxpayers with information that would create a basic understanding and advanced education of the various tax types, how these taxes work and what is expected of taxpayers in order to be tax compliant at all times.

If you register to ALTAX you can have a lot of tax issues explained by the best experts of ALTAX.

 

Edukimi tatimor në portalin online ALTAX paraqitet nga materiale te pergatitura nga një ekip i specializuar ekspertesh, i cili bashkëpunon me ekspertët më të avancuar të sektorit te keshillimit dhe edukimit në Shqipëri. Rubrikat e edukimit tatimor dhe te politikës fiskale mbulohen me një gamë të gjerë temash dhe paraqite mbi baza të rregullta per gjithe te regjistruarit ne portalin ALTAX.

Qëllimi kryesor i edukimit online është që tatimpaguesit t’u jepet informacion që do të krijojë per ta një kuptim bazë dhe edukim të avancuar të llojeve të ndryshme të taksave. Po ashtu do te jape sqarime se si këto taksa funksionojnë dhe çfarë pritet nga tatimpaguesit në mënyrë që të jenë në përputhje me legjislacionin per tatimet në çdo kohë.

Materialet e pergatitura nga stafi jonë i edukimit mund te lexohen vetëm nëse regjistroheni tek ALTAX.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: