Përfshihet në të ardhurat e tatueshme shitja e aktiveve?

Përfshihet në të ardhurat e tatueshme shitja e aktiveve?

Sipas nenit 19, të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për Tatimin mbi të Ardhurat”, të ardhurat nga shitja e aseteve fikse afat-gjata të shoqërisë të realizuara gjatë vitit tatimor, përfshihen  në të ardhurat e tatueshme së bashku me të ardhurat e tjera  të tatueshme të realizuara nga aktiviteti  i shoqërisë.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: