Shqipëria në listën “gri” me statusin e juridiksionit nën monitorim të shtuar

Shqipëria në listën “gri” me statusin e juridiksionit nën monitorim të shtuar

Juridiksionet nën monitorim të shtuar[1] po punojnë në mënyrë aktive me FATF-në për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes.

Që nga shkurti 2020, kur Shqipëria mori një angazhim politik të nivelit të lartë për të punuar me FATF dhe MONEYVAL për të forcuar efektivitetin e regjimit të saj Lufta ndaj Pastrimit të parave (LPP) / Lufta ndaj Financimit të Terrorizmit (LFT), Shqipëria ka ndërmarrë hapa drejt përmirësimit të regjimit të saj të LPP/LFT, duke përfshirë demonstrimin e një rritje domethënëse në numri i rasteve të paditura të pastrimit të parave, veçanërisht ato që rrjedhin nga vepra të huaja ku janë pastruar të ardhurat kriminale në Shqipëri.

FATF ka bërë përcaktimin fillestar se Shqipëria ka përfunduar në mënyrë thelbësore planin e saj të veprimit dhe vlerëson punën e Shqipërisë për të adresuar mangësitë e saj strategjike.

Megjithatë, FATF nuk ka vendosur ende të autorizojë një vizitë në vend në vend për të verifikuar zbatimin e reformave të Shqipërisë për LPP/LFT. Kjo për shkak se FATF mbetet e shqetësuar se planet e dukshme të Shqipërisë për të krijuar një program të Pajtueshmërisë Vullnetare Tatimore (PVT), ose ndryshe draftimin e një ligji të Amnistisë fiskale që nuk përputhet me parimet e FATF-së për menaxhimin e implikimeve të LPP/LFT të programeve të Pajtueshmërisë Vullnetare Tatimore ose praktikave më të mira të FATF-së në këtë fushë.

Shqipëria duhet të sigurojë që çdo dispozitë amnistie e përfshirë në projekt ligjin e Amnistisë Fiskale të mos paraqesë një mundësi për individët ose personat juridikë që të legalizojnë ose riatdhesojnë pasuri me origjinë të paligjshme dhe që çdo amnisti penale të lidhet vetëm me pasaktësinë ose mosraportimin e mëparshëm të të ardhurave të tatueshme.

Shqipëria duhet të rishikojë projektligjin e saj për Amnistinë Fiskale dhe të punojë me MONEYVAL për të siguruar që çdo ligj i miratuar ose i zbatuar të ketë masat mbrojtëse të përshtatshme për të parandaluar mundësinë e abuzimit të programit për qëllime të pastrimit të parave. Përndryshe, ajo mund të konsiderojë braktisjen e programit të planifikuar të PVT-së krejtësisht.

FATF u bën thirrje juridiksioneve të përfundojnë planet e tyre të veprimit në mënyrë të shpejtë dhe brenda afateve kohore të dakorduara. FATF mirëpret angazhimin e tyre dhe do të monitorojë nga afër progresin e tyre. FATF nuk kërkon zbatimin e masave të kujdesit të shtuar për këto juridiksione.

Standardet FATF nuk parashikojnë heqjen e rrezikut, apo ndërprerjen e kategorive të tëra klientësh, por kërkojnë aplikimin e një qasjeje të bazuar në rrezik. Prandaj, FATF inkurajon anëtarët e saj dhe të gjitha juridiksionet që të marrin parasysh informacionin e paraqitur më poshtë në analizën e tyre të rrezikut.

FATF identifikon juridiksione shtesë, në mënyrë të vazhdueshme, që kanë mangësi strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes. Një numër juridiksionesh nuk janë shqyrtuar ende nga FATF ose FSRB-të e tyre, por do të jenë në kohën e duhur.

Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, FATF u ka ofruar njëfarë fleksibiliteti juridiksioneve që nuk përballen me afate të menjëhershme për të raportuar progresin mbi baza vullnetare.

Vendet e mëposhtme u rishikuan nga FATF që nga Tetori 2022: Shqipëria, Barbados, Burkina Faso, Kamboxhia, Ishujt Kajman, Gjibraltar, Haiti, Xhamajka, Jordani, Mali, Maroku, Mianmari, Panamaja, Filipinet, Senegali, Sudani i Jugut, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Uganda. Për këto vende, deklaratat e përditësuara janë dhënë më poshtë. Republika Demokratike e Kongos, Mozambiku dhe Tanzania zgjodhën të shtyjnë raportimin; Kështu, deklaratat e lëshuara në tetor 2022 për ato juridiksione janë përfshirë më poshtë, por kjo mund të mos pasqyrojë domosdoshmërisht statusin më të fundit të regjimeve të juridiksioneve LPP/LFT. Pas rishikimit, FATF tani identifikon edhe Nigerinë dhe Afrikën e Jugut.

[1] Kur FATF vendos një juridiksion nën monitorim të shtuar, kjo do të thotë se vendi është angazhuar të zgjidhë me shpejtësi mangësitë strategjike të identifikuara brenda afateve kohore të dakorduara dhe i nënshtrohet një monitorimi të shtuar. Kjo listë shpesh quhet nga jashtë si “lista gri”.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: