PBB nuk është një matëse e mirë e standardeve të jetesës

PBB nuk është një matëse e mirë e standardeve të jetesës

Në kohën që u konceptua, PBB ishte një shtyllë drejtuese e dobishme në rrugën drejt një bote më të mirë. Një rrugë ku rritja e aktivitetit ekonomik garantonte punën, të ardhurat, dhe elementët bazikë për të reduktuar konfliktin social në të gjithë botën dhe për të parandaluar një luftë të tretë botërore.

Aktiviteti ekonomik kishte krijuar një botë shumë të ndryshme nga ajo me të cilën u përballën udhëheqësit e botës që u mblodhën në Bretton Woods në vitin 1944. Ne tani jetojnë në një botë të mbushur me njerëz dhe kapitale të çdo forme, ku theksi në rritjen e PBB dhe aktivitetit ekonomik është duke e çuar botën prapa drejt pragut të kolapsit.

Sistemi financiar botëror është në krizë, pjesërisht si rezultat i mbitheksimit të veçantë të rritjes materiale me çdo kusht dhe të një mospërfillje ndaj zhvillimit të vërtetë dhe të balancuar. Tani bota ka nevojë për qëllime dhe mënyra të reja për të matur progresin drejt këtyre qëllimeve. Ekziston nevoja për një dialog global dhe konsensus për këto çështje.

Matja e PBB kërkon të shtohet vlera e asaj që është prodhuar, të hyrjeve neto, nëpër një shumëllojshmëri të gjerë të linjave të biznesit, duke e peshuar secilin sipas rëndësisë që mbart në ekonomi. Si prodhimi dhe materialet (nëse ka) duhet të përdoren duke i përshtatur sipas inflacionit në ardhje me një shifër që lejon krahasimin me atë që ka ndodhur më parë.

Duke përdorur PBB si një matëse të mirëqenies dalin probleme të njohura, të cilat janë ndër të parat gjëra të parimeve makroekonomike që trajtohen në kurset mbi ekonominë.

Por pika e diskutimeve në Davos për çdo vit që mblidhen krerët e botës është se në moshën dixhitale, këto probleme janë edhe më të thella. Statistikat standarte të PBB humbasin shumë nga përfitimet prej teknologjisë, kështu që ne duhet të mendojmë se si të matet mirëqenia e një personi tipik.

Kush janë arsyet pse të dhënat e PBB-së mund të japin një pasqyrë të shtrembëruar të standardeve të jetesës në një vend?

Arsyet mund të jenë më shumë se ato të renditura më poshtë, por më e rëndësishmja në gjithë këtë diskutim është se si të reflektohen më mirë zhvillimet dhe pabarazitë që janë probleme te pazgjidhura sot në çdo vend.

Këtu janë disa nga arsyet më të rëndësishme

  1. Variacione rajonale në të ardhura dhe shpenzime. TË dhënat kombëtare mund të fshehin variacione rajonale në prodhimit, punësimit dhe të ardhurave për frymë të popullsisë.
  2. Pabarazia në të ardhura dhe pasuri. Të ardhurat mesatare mund të rriten, por edhe pabarazia mund të rritet.
  3. Koha e lirë, orari dhe kushtet e punës. Rritja reale e PBB-së mund të arrihet në kurriz të kohës së lirë, nëse punëtorët janë duke punuar me orë të gjata në punë, ose në qoftë se kushtet e punës janë përkeqësuar.
  4. Pabarazitë në mes të konsumit dhe investimeve. Nivelet e larta të investimit si pjesë e PBB-së mund të jenë të shkëlqyera për të krijuar kapacitete shtesë për të prodhuar, por në kurriz të mallrave dhe shërbimeve të konsumit për brezin e tanishme
  5. Ndryshimet në jetëgjatësi. Përmirësimet e jetëgjatësisë jo gjithmonë shikohen në llogaritë e PBB-së. Pse? Vendosja e një vlere monetare në përfitimet e rritjes së jetëgjatësisë është e vështirë.
  6. Vlera e prodhimit jo të tregtueshëm. Shumë punë të dobishme dhe të vlefshme nuk shiten në tregje me çmimet e tregut. Vlera e produktit të njerëzve që punojnë për organizatat bamirëse, grupet që ndihmojnë vetveten dhe punëtorët e shtëpive mund t’u shtohen në një mënyrë të arsyeshme statistikave të të ardhurave kombëtare
  7. Inovacioni dhe zhvillimi i produkteve të reja. Mallrat dhe shërbimet e reja janë në dispozicion të njerëzve për shkak të shpikjes dhe novacionit që thjesht nuk do të kishin qenë në dispozicion të personave më të pasur në tokë më përpara se pesëdhjetë vite më parë. Rreth gjysma e atyre që kemi shpenzuar paratë tona deri më tani nuk ishte shpikur ende në 1870. Shembujt përfshijnë udhëtimet ajrore, makinat, kompjuterat, antibiotikët, insulina dhe shumë të tjera që shpëtuan jetë dhe e zgjatën atë.
  8. Konsideratat mjedisore. Rritja e prodhimit mund të ishte shoqëruar me një rritje të ndotjes së ajrit dhe akustike, si dhe efekteve të tjera që kanë një efekt negativ në mirëqenien tonë sociale
  9. Shpenzimet mbrojtëse. Pjesa më e madhe e shpenzimeve është për t’u mbrojtur kundër një p.sh. Krimi ekonomik ose të keqeje sociale, apo shpenzimet që kryhen për të pastruar efektet e ndotjes industriale dhe mbeturinave mjedisore organike.

Si rezultat, statistikat e PBB nuk munden të kapin të mirat që ne fitojmë nga aplikimet e lira, ashtu siç është e vështirë për kontabilitetin për llogaritjen e ndryshimeve në cilësinë e mallrave me kalimin e kohës.

Si mund të rregullohet kjo?

Catherine Rampell ofron një përmbledhje të mirë të masave alternative që janë propozuar, duke përfshirë:

– pbb e gjelbër e kinës, i cila përpiqet në rregullimin e faktorëve të mjedisit;

– pbb Alternative, e OECD-së e cila sistemon treguesin për kohën e lirë;

– indeksi i mirëqenies Ekonomike të qëndrueshme, i cili është përgjegjës për dy treguesë, (a) për shpenzimet e ndotjes dhe (b) për shpërndarjen e të ardhurave;

– indikatori i Progresit të vërtetë, i cili sistemon faktorë të tillë si: shpërndarja e të ardhurave, shton faktorë të tillë si vlerë e punës shtëpiake dhe vullnetare, dhe zbret faktorë të tillë si: kostot e krimit të ndotjes.

– Së fundi, ka më shumë matje të drejtpërdrejta të mirëqenies, si: Indeksi planet i lumtur, lumturia kombëtare Bruto dhe llogaritë e mirëqenies kombëtare.

Por, si ta matim ndikimin e plotë të teknologjisë në jetën tonë?

Problemi është se PBB cakton një vlerë zero për mallrat me çmim zero, por ato mallra nuk vlerësohen në zero pasi ato bëhen më të kërkuara. NË këtë situatë, do të duhet të gjejmë një mënyrë për të përfshirë përfitimet që ato ofrojnë në matjet e standartit të jetesës.

Por ka ende diçka për të fituar nga kjo punë.

Kur ju dëgjoni se standardi juaj i jetesës është rritur, pyesni veten

– Çfarë ka ndodhur me kohën e lirë dhe a jeni duke punuar më shumë apo më pak për të njëjtat të ardhura?

– Sa përfitime teknologjike mund të kenë humbur?

– Si u shpërnda PBB shtesë në të gjithë popullsinë apo më së shumti shkoi te 1 për qind e saj?

Në fund, të gjithë nuk kanë shumë ndjeshmëri në lidhje me PBB-së, por në fakt duhet të jetë e kundërta pasi ne kujdesemi për mallra dhe shërbime që konsumojmë si dhe për vlerën e lumturisë që marrim dhe e kërkojmë ta kemi më shumë.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: