Matni temperaturën fiskale të biznesit tuaj

Matni temperaturën fiskale të biznesit tuaj

Çështja kyçe në analizën e raporteve financiare nuk është vetëm gjetja e një përgjigje dhe kaq. Kjo analize ju shërben mbi të gjitha për të gjetur temperaturën fiskale dhe të marrim vesh gjithashtu se kur një biznes:

 1. Është fitimprurës
 2. Ka mjaftueshëm para per te paguar faturat
 3. Mundet te paguaje pagat dhe kontributet e punonjësve
 4. Mund te paguaje pjesën e tatimeve
 5. Po i perdor aktivet efektivisht
 6. Ka probleme teknologjie
 7. Është kandidat për t’u shitur apo falimentuar

Nëse ju monitoroni raportet financiare në mënyrë periodike, atëherë do të jeni në një situate mjaft të qarte mbi faktin se sa efektivisht e menaxhoni biznesin tuaj.

Huadhënësit gjithashu janë nder të interesuarit për të vlerësuar rriskun duke monitoruar një varg raportesh financiare. Mbajeni mend, se raportet janë treguesit dhe vetëm ju mund të thoni pastaj gjithë historinë e biznesit. Raportet financiare janë të vlefshme gjithashtu për të bere krahasime midis dy bizneseve të ngjashme sipas sektorit ekonomik ku operojnë. P.sh. Krahasimi i raporteve mund të tregoje nëse një biznes mban me shume inventar nga situate normale apo mbledh debitorët shume ngadalë nga sa duhet.

Kjo do të thotë qe të dallosh qe me pare njollat e errëta në situatën financiare të biznesit qe mund të kërcënojnë mbarëvajtjen për të ardhmen.

Raportet financiare gjithsesi kanë ndarjen e tyre sipas faktorit qe duam të identifikojmë dhe sistemojmë me pas.

Kush janë këto raporte?

Kategoritë qe do te përmend janë raportet financiare si me poshtë:

 1. Përfitimi: është realizuar një fitim i mire nga biznesi ne raport me qarkullimin ?
 2. Raportet e Kthimit: Krahasuar me aktivet dhe kapitalin e futur ne pune, a i ka sjelle nje fitim te mire kjo biznesit ?
 3. Likujditetet: ka biznesi para te mjaftueshme për te paguar gjithë faturat e tij ?
 4. Përdorimi i Aktiveve ose Aktiviteti: si i ka përdorur biznesi aktivet e qëndrueshme dhe ato qarkulluese ?
 5. Mekanizmi: a ka kompania shume borxhe apo është e financuar nga ortaket e vet ?
 6. Investitoret ose Aksioneret

Jo çdokush ka nevoje t’i përdorë këto raporte. Përdoruesit e tyre qe janë te listuar ne tabele nuk është e nevojshme qe çdonjëri te dije te gjitha, por me shume do te nisen nga nevoja sipas asaj se çfarë kërkojnë te nxjerrin duke i pare këto raporte.

Për cilat raporte financiare do të ishte i interesuar secili prej nesh?

Përgjigja për këtë gjendet ne këtë tabele.

Grupet e Interesuar Raporte për t’u parë
Investitorët Rikthim i kapitalit te vene ne pune
Fitime për aksion
Dividente për aksion
Te ardhurat nga dividentet
Interesat e mbuluar
Detyrimet
Huadhënësit Interesat e mbuluar
Raporti i pagueshmerise se dividendëve
Disidentët e mbuluar
Te ardhurat nga dividendët
Menaxherët Raporti i fitimeve
Raporti i qarkullimit te aktiveve
Raporti i qarkullimit te inventarit, debitorëve dhe kreditoreve
Raporti i detyrimeve raporti i investimeve
Punonjësit Rikthimi i kapitalit te vene ne pune
përfitimi treguesit e qarkullimit te parasë
Raporti i investimeve
Furnitorët dhe kreditorë të tjerë Përfitimi
Likujditetet
Qarkullimi i kreditoreve
Menaxhimi i kapitalit te vene ne pune
Klientët Përfitimi
Likujditetet
Rikthimi i kapitalit te vene ne pune
Qeveria dhe agjensitë e saj Perfitimi
Likujditetet
Rikthimi i kapitalit te vene ne pune
Komuniteti i vendit Shumicën e gjithë raporteve financiare
Analistët financiarë Shumicën e gjithë raporteve financiare
Grupet ambientaliste Shpenzimet për skemat antindotje
Shpenzimet për kërkime te bazuara mbi florën dhe faunën
Dhurime për organizata politike dhe humanitare
Kërkuesit Varet nga qëllimi i kërkimeve te tyre

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: