Marrëveshje tatimore mbi të ardhurat dhe kapitalin midis Shqipërisë dhe Arabisë Saudit

Marrëveshje tatimore mbi të ardhurat dhe kapitalin midis Shqipërisë dhe Arabisë Saudit

Marrëveshja tatimore mbi të ardhurat dhe kapitalin midis Shqipërisë dhe Arabisë Saudite u ratifikua më 1 dhjetor 2019. Marrëveshja e nënshkruar më 6 shkurt 2019, është e para e këtij lloji midis dy vendeve.

Taksat që mbulon Marrëveshja

Marrëveshja tatimore mbulon tatimin mbi fitimet e korporatave shqiptare, tatimin e të ardhurave personale, tatimin e fitimeve të kapitalit për tjetërsimin e pasurive të paluajtshme, tatimin e veprimtarive të biznesit të vogël dhe taksën e pasurisë. Ai përfshin Zekatin Saudit dhe taksën mbi të ardhurat, përfshirë taksën e investimeve të gazit natyror.

Shërbimi Vendodhjes së Përhershme

Marrëveshja tatimore përfshin dispozitën që një ndërmarrje me vendodhje te përhershme do të konsiderohet e krijuar kur një ndërmarrje siguron shërbime brenda një Shteti Kontraktues përmes punonjësve ose personelit tjetër të angazhuar për një periudhë ose periudha që grumbullojnë më shumë se 6 muaj brenda çdo periudhe 12-mujore.

Mbajtja e niveleve të taksimit

Dividentët do të tatohen – 5%

Interesat bankare do të tatohen  – 6%

Tatimi mbi pasurinë dhe pronësinë intelektuale dhe industriale do të tatohen – 5% të honorarëve të paguar për përdorimin, ose të drejtën e përdorimit, të pajisjeve industriale, tregtare ose shkencore; përndryshe, 8%

Fitimet e kapitalit

Fitimet e mëposhtme të kapitalit të ardhura nga një rezident i një Shteti Kontraktues mund të tatohen nga Shteti tjetër:

Fitimet nga tjetërsimi i pasurive të paluajtshme të vendosura në shtetin tjetër;

Fiton nga tjetërsimi i pasurive të luajtshme që bëjnë pjesë në pronën e biznesit të një selie të përhershme në shtetin tjetër; dhe

Fitimet nga tjetërsimi i aksioneve që përbëjnë një aksion në një kompani me banim në shtetin tjetër.

Fitimet nga tjetërsimi i pasurisë tjetër nga një rezident i një Shteti Kontraktues mund të tatohen vetëm nga ai Shtet.

Lehtësimi i taksave të dyfishta

Të dy vendet aplikojnë metodën e kreditimit për eliminimin e taksimit të dyfishtë.

Mosdiskriminimi

Marrëveshja tatimore nuk përfshin një nen të lidhur me mosdiskriminimin.

Data efektive

Marrëveshja tatimore zbatohet nga 1 janari 2020.

Marrëveshjet tatimore në fuqi deri më tani janë afër 42 marrëveshje (përfshirë këtë Marrëveshje), të cilat kanë si referencë modelin e traktateve tatimore të OECD.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: