Problemet e sektorit të shërbimeve dhe adresimi i tyre

Problemet e sektorit të shërbimeve dhe adresimi i tyre

Përveç problemeve me mungesën dhe cilësinë e shërbime prej personelit, burimeve të pamjaftueshme financiare dhe mjeteve të besueshme të menaxhimit për të shfrytëzuar mundësitë e suksesit, mungesës së përvojës në menaxhimin e operacioneve të biznesit me konkurencën e brendshme dhe të jashtme, e cila kërkon shumë sofistikim dhe fleksibilitet, sfidat më të mëdha me të cilat përballen kompanitë e shërbimeve profesionale sot janë:

  1. Menaxhimi i flukseve monetare

Menaxhimi i fluksit të parasë është një nga sfidat kryesore me të cilat përballen bizneset e shërbimeve sot. Një strategji efektive e menaxhimit të parasë do ta ndihmojë biznesin të negociojë kushte më të mira në kontratat e saj afatgjata, të kursejë kërkesat për kapital qarkullues dhe të reduktojë tarifat e vonuara. Sezonaliteti i faturimit mund t’i bëjë flukset monetare sfiduese për t’u parashikuar. Për të menaxhuar flukset monetare në mënyrë efektive duhet që:

Të rishikohen proceset e biznesit, dhe përshtatja e faturimit sipas nevojës që biznesi ka për cash .

Të krijoni një rrjedhë pune për të verifikuar, klasifikuar, miratuar ose refuzuar faturat shpejt.

Të sigurohet që sektori i financës është i aftë të përballojë ngarkesën sipas flukseve të klientëve dhe kërkesave të shtetit për rregullshmërinë financiare dhe fiskale.

Të krijohet një sistem me kritere specifike në mënyrë që të gjitha pagesat të bëhen për të gjitha faturat në të njëjtën kohë për të mos krijuar borxhe dhe për të patur para të gatshme për blerjet në kohë reale.

Të përdoret teknologjia për të automatizuar shumicën e proceseve të faturimit dhe për të eliminuar rrezikun e gabimeve njerëzore dhe vonesave të pagesave.

Një akses i lehtësuar dhe infrastrukture e nevojshme per shërbimet financiare

  1. Zgjerimi i bazës së klientelës dhe mbajtja e tyre

Një nga burimet kryesore të fitimit për firmat e shërbimeve profesionale janë klientët e tyre. Me konkurrencën gjithnjë në rritje në tregjet që ndryshojnë vazhdimisht, organizatat e kanë të vështirë të blejnë klientë të rinj dhe të mbajnë ata ekzistues. Sfidat e blerjes dhe mbajtjes së klientëve në industrinë e shërbimeve profesionale lindin nga:

Rritja e konkurrencës së brendshme dhe në tregjet e huaja

Mungesa e besimit të klientit

Problemet e marketingut, që lidhen me tërheqjen e vëmendjes së klientëve

Modele të reja biznesi dhe tendenca në ndryshim të tregut, që në shumë raste nuk arrihet të bëhen pjesë e bizneseve egzistuese, por edhe atyre që happen si startup

Tregjet janë të mbushura me mesazhe reklamuese mashtruese, që reklamojnë standarte të larta, por që në fakt nuk i përmbushin ato (kryesisht te shërbimet online)

  1. Adoptimi dhe futja e teknologjisë së re

Për të kapërcyer sfidat e teknologjisë me të cilat përballet sektori i shërbimeve, duhet:

Të kuptohen nevojat teknologjike të biznesit.

Monitorimi i tregut të konkurencës, duke përfshirë teknologjitë e reja që mund të ndikojnë në shërbimet dhe punonjësit

Vlerësimi i aftësive, prioriteteve të biznesit dhe stafit

  1. Afrimi dhe kultivimi i talenteve dhe ruajtja e mëtejshme e pronësisë intelektuale të tyre

Me kaq shumë biznese që kërkojnë punonjës, proceset e rekrutimit janë bërë kaotike dhe në shumë raste edhe me konkurruese. Sektori I shërbimeve, duhet të fillojë të bazohet mbi analiza për të kuptuar se çfarë kërkojnë kandidatët e mundshëm tek punëdhënësit e tyre të mundshëm dhe bazuar mbi to të krijohen strategji të personalizuara për të tërhequr individët e aftë (talented) e duhur.

Për të arritur në këto nivele duhet të:

Ofrohen paketa konkurruese pagese.

Ndërtohet një plan i zhvillimit të karrierës për punonjësit.

Diskutime shteruese me stafin egzistues duke mbajtur të vlerësuar në çdo kohë edhe ata.

Zbatimi i një procesi të kujdesshëm të përzgjedhjes së kandidatëve të rinj me programe të veçanta mentorimi për stafin e ri dhe me programe trajnimi tërheqëse për të mundësuar bashkëpunim efikas midis ekipeve.

  1. Menaxhimin e burimeve njerëzore dhe vendosjen e tyre sipas aftësive

Për të zgjidhur çështjet e menaxhimit dhe shpërndarjes së burimeve dhe për të gjetur njerëzit e duhur për punën e duhur, nevojitet që:

Të kuptohen dhe merren parasysh kërkesat e biznesit.

Të garantohen burime të disponueshme për kërkesat për të gjithë kërkesat specifike të klientelës.

Të arrihet përshkrimi i punës dhe rolet specifike në aktivitet.

Të vlerësohen aftësitë dhe njohuritë e punonjësve.

6. Barre fiskale dhe korrupsion i ulet, si dhe mjedis konkurues

Krijimi i një mjedisi konkurues dhe që ndihmon konkurencën e ndershme

Legjislacion fiskal i thjeshtë, transparent dhe barrë fiskale e përshtatshme me nivelin e zhvillimit dhe strategjinë për zhvillim të ekonomisë

Nivel i ulët i korrupsionit dhe një administratë efikase

Jo patronazhim të politikës mbi ekonominë dhe administratën

Rishpërndarje e drejtë e burimeve të buxhetit

Politika zhvillimore për sektorët e shërbimeve që rikthejnë investimin më shpejt

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: