Blerja e aksioneve jashtë vendit

Blerja e aksioneve jashtë vendit

Duhet të ndryshojë formën e saj ligjore XYZ shpk me qëllim që të kthehet ne holding, për të blerë aksione jashtë vendit?

Çfarë duhet të bëjë kjo kompani shqiptare për të blerë aksione jashtë vendit?

Përgjigja

Në shqipëri nuk ekziston referenca ligjore për shoqëri grup apo holding. Çdo shoqëri ka detyrimin të përgjigjet për llogarite që lidhen me aktivitetin që kryen sipas përgjegjësisë juridike që ka marre ne momentin e regjistrimit ne regjistrin tregtar.

Nuk është kusht i parashikuar nga legjislacioni mbi shoqëritë tregtare për ato biznese, qe kane rezidencën ne Shqipëri, qe te ndryshojnë formën ligjore me qëllimin për te blere aksione te kompanive te huaja jashtë vendit. Megjithatë, nëse një shoqëri ne Shqipëri vendos të ndryshojë formën juridike, sipas Nenit 81, germa gj) e Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar Asambleja e ortakëve/ortakut të vetëm të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ka të drejtë të marrë vendim për riorganizimin e shoqërisë nga një formë juridike (shpk), në një tjetër (sh,a). Për këtë vendim bëhet një njoftim me shkrim ne qendrën kombëtare të Biznesit.

Ligji mbi shoqëritë tregtare ne Shqipëri nuk e kufizon formën juridike te shoqërisë për të blerë apo zotëruar kuota/ aksione jashtë vendit.

Shoqëria shqiptare për të blerë aksione nevojitet të komunikojë me një agjent burse për të kryer veprimet në bursën e këmbimit të kapitaleve apo zyre noteri në ato vende ku nuk funksionon bursa e aksioneve, apo për raste kur shoqëritë/bizneset nuk janë pjese e bursës.

Pasi te jetë përzgjedhur mënyra si do të veprohet do të ndiqet ose sipas modelit tradicional me noter, ose sipas modelit me agjent burse nëpërmjet një agjenti të licencuar për shitblerje të aksioneve, i cili sqaron edhe detyrimet fiskale që lindin për kompaninë pas blerjes së aksioneve.

Një qartësim i plotë i veprimeve që duhen zbatuar jepet nëpërmjet zyrave të konsulentëve financiare/ fiskale.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: