Bankat shqiptare ndërveprojnë dhe konkurojnë me njera-tjetrën

Bankat shqiptare ndërveprojnë dhe konkurojnë me njera-tjetrën

treguesit që përmenden nga Top Channel, referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë tregojnë se në janar fitimet u rritën me 65% në krahasim me një vit më parë në vlerën e mbi 3.7 miliardë lekë ose 35.6 milionë euro fitim.

Në analizën që bëhet për tregun bankar në shumicën e vendeve përmendet fakti se bankat e mëdha ndërveprojnë në mënyrë strategjike ndërsa konkurrojnë me njëra-tjetrën për të dhënë kredi.

Ne konstatojmë se është maksimizuese e mirëqenies financiare që të kesh sektorin bankar si oligopolist, d.m.th., të kesh një numër të vogël bankash të mëdha. Përveç kësaj, inflacioni stimulon hyrjen në banka, por gjithmonë ul mirëqenien.

Fitimet e bankave në Shqipëri duket se priren të krijojnë mburoja ndaj goditjeve negative. Dhe perspektiva e fitimeve në të ardhmen frenon sjelljen e bankave për marrjen e rrezikut pasi ato kanë më shumë “para në lojë”. Ndërsa niveli i përfitueshmërisë së bankës është i rëndësishëm për stabilitetin financiar, ka shumë rëndësi se nga vijnë fitimet e një banke. Në një treg me deformime dhe me probleme të mprehta të konkurueshmërisë nuk ka asgjë të pazakontë të hetohet nga Autoriteti i Konkurencës, për një arsye më shumë për të argumentuar sa më lart.

Fitimet në rritje të bankave janë kryesisht për shkak të rritjes së marzhit të fitimit të kredive, i cili quhet “marzhi neto i interesit”.

Bankat ua japin paratë hua huamarrësve, duke u ngarkuar huamarrësve një normë më të lartë interesi dhe duke përfituar nga diferenca e normës së interesit. Për më tepër, bankat zakonisht diversifikojnë përzierjet e tyre të biznesit dhe gjenerojnë para përmes shërbimeve alternative financiare, duke përfshirë investimin bankar dhe menaxhimin e pasurisë.

Bankat po fitojnë interes edhe për letrat me vlerë që mbajnë. Ata fitojnë tarifa për shërbimet e klientit, të tilla si kontrolli i llogarive, këshillimi financiar, shërbimi i kredisë dhe shitjet e produkteve të tjera financiare (p.sh., sigurimet dhe fondet e përbashkëta).

Produkti financiar më fitimprurës për bankat mund të ndryshojë në varësi të modelit të biznesit të bankës, kushteve të tregut dhe bazës së klientëve. Megjithatë, historikisht, produkti financiar më fitimprurës për bankat ka qenë kreditimi, veçanërisht në formën e kredive konsumatore dhe për pasuri të paluajtshme.

Kur normat e interesit rriten, përfitimi në sektorin bankar rritet. Por fitimet rriten kryesisht sepse bankat mund të fitojnë një yield më të lartë për çdo para që investojnë.

Bankat fitojnë para duke pranuar depozita në para nga klientët e tyre në këmbim të pagesave të interesit dhe më pas duke i investuar ato para diku tjetër. Fitimi i bankës është diferenca midis interesit që u paguajnë depozituesve të tyre dhe rendimentit që ata marrin nëpërmjet investimit.

Normat më të larta të interesit rrisin rendimentin e investimeve të tyre. Normat e interesit mund të shkojnë shumë të larta. Nëse ato arrijnë një nivel që i bën bizneset dhe konsumatorët të hezitojnë të marrin hua, ana kredituese e bankave fillon të vuajë.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: