Tag - DPT

Rritja e pajtueshmërisë tatimore përmes parandalimit të pastrimit të parasë

Forcimi i pajtueshmërisë tatimore dhe mobilizimi i të ardhurave të brendshme është bërë një prioritet i politikës fiskale shqiptare në të paktën mbi një dekadë. Megjithëse është përshtatur vizioni për një rritje të modelit të pajtueshmërisë në funksion të një ambjenti...

… treg kapitalesh në epokën e kapitalizmit postliberal

Funksioni primar i tregut të kapitalit është të bashkojë investitorët që blejnë letra me vlerë me ata që i shesin ato. Tre pjesëmarrësit kryesorë të tregut të kapitalit janë individët (të njohur edhe si investitorë), huamarrësit dhe aksionerët[1]. Nisur...

Listimi i Shqipërisë si juridiksion tatimor jo bashkëpunues dhe llogaridhënia e munguar mbi përgjegjshmërinë e lidershipit fiskal

BE-ja punon për të promovuar dhe forcuar mekanizmat e qeverisjes së mirë tatimore, taksimin e drejtë dhe transparencën globale tatimore, me qëllim që të trajtohet mashtrimi, evazioni dhe shmangia tatimore. Duke pasur parasysh natyrën globale të konkurrencës së pandershme tatimore, kjo...

error: