Tag - mineral

Renta minerare për naftën dhe gazin dhe shpërndarja e saj për njësitë e qeverisjes vendore

Renta minerare përcaktohet si një taksë kombëtare në pikën 4 të ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat e arkëtimit së rentës minerare dhe dokumentacionin që duhet të paraqesë i licencuari, eksportuesi,...

Individë shitës, të paregjistruar për aktivitet ekonomik

Rasti Produkti që blihet: mineral kromi Pyetja Si dokumentohet transaksioni midis palëve, për rastin e shitjes së mineralit, kur blerësi e eksporton këtë sasi? Sqarimi Për të dokumentuar regjistrimin e transaksionit të blerjes së mineralit, sipas nenit 46, të ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore...

error: