Tag - njësitë e qeverisjes vendore.

Renta minerare për naftën dhe gazin dhe shpërndarja e saj për njësitë e qeverisjes vendore

Renta minerare përcaktohet si një taksë kombëtare në pikën 4 të ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat e arkëtimit së rentës minerare dhe dokumentacionin që duhet të paraqesë i licencuari, eksportuesi,...

error: