Tag - sponsorizim

Tatimet e llogaritura dhe mbajtura për sponsorizimet

Neni 5, i ligjit Nr.7892, datë 21.12.1994, "PËR SPONSORIZIMET", i ndryshuar me: Ligjin Nr.8282, datë 21.01.1998 Ligjin Nr.9040, datë 27.03.2003 Ligjin Nr.9807, datë 20.09.2007 Njeh si lehtësi tatimore për sponsorizuesin vetëm njohjen si shpenzim i zbritshëm 4% sponsorizimet për aktivitetet ekonomike te zakonshme dhe 10% për aktivitetet...

error: