Tre propozime për përmirësime të ndryshme në kuadrin ligjor e nënligjor të sistemit të mbrojtjes sociale

Ky studim synon që duke analizuar gjithë nivelet e kuadrit ligjor të lidhur me mbrojtjen sociale të arrijë të adresojë qartësisht mangësitë që duhet të sistemohen bazuar mbi praktikat administrative që zbatohen, të cilat kanë nevojë për një përmirësim dhe sistemin e transparencë orientuese për grupin e përfituesve nga skema e sigurimeve. Nisur nga analiza dhe trajtimi i kuadrit ligjor dhe adresimi për një zgjidhje praktike të çështjeve më lart do të përgatitet një raport me rekomandimet konkrete për t’jua dorëzuar institutit të sigurimeve shoqërore dhe kujdesit shëndetësor, si dhe administratës tatimore dhe ministrive që i kanë këto agjenci në fushën e tyre të mbulimit.

Përshkrim

PËRMBAJTJA

Përshkrim i studimit: Qëllimi, Objektivat, pritshmëritë, propozimet …………. Faqe 5
Hyrje. Mbrojtja sociale një proces i domosdoshëm ……………………………… Faqe 9
Propozimet dhe tematikat për adresim…………………………………………….. Faqe 11
Propozimi 1. Për kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore
e shëndetësore për pensionistët, që ushtrojnë veprimtari ekonomike ………. Faqe 13
1.1. Baza ligjore aktuale …………………………………………………………….. Faqe 13
1.2. Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, sipas bazës ligjore …….. Faqe 13
1.3. Propozimi për adresim dhe ndryshim ……………………………………….. Faqe 15
Propozimi 2. Deklarimi dhe pagesa e kontributeve për personat,
që punojnë si punëtorë shtëpie …………………………………………………….. Faqe 17
2.1. Baza ligjore aktuale …………………………………………………………….. Faqe 17
2.2. Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, sipas bazës ligjore …….. Faqe 17
2.3. Propozimi për adresim dhe ndryshim ………………………………………… Faqe 18
Propozimi 3. Mbi bazën mbi të cilën llogaritet kontributi i sigurimit
të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor…………………………………………… Faqe 20
3.1. Baza ligjore aktuale …………………………………………………………….. Faqe 20
3.2. Sqarimi i problematikës së skemës në zbatim, sipas bazës ligjore …….. Faqe 21
3.3. Propozimi për adresim dhe ndryshim ………………………………………… Faqe 22