Përmbledhje legjislacioni për shërbimet publike

Permbledhja e legjislacionit per sherbimet publike eshte nje publikim i Qendres se Botimeve Zyrtare, 2019.

Ne kete publikim perfshihen legjislacioni i fundit lidhur me qasjen e re pas vitit 2015 per dhenien e sherbimeve ne nje sportel dhe bazuar tek teknologjia informatike