Raporti Vjetor 2022 – Strategji, Finance, Performance dhe zhvillimet e reja

Raporti vjetor 2022 nga ALTAX është një raport i thelluar dhe gjithëpërfshirës mbi aktivitetet e kryera nga OJQ-ja gjatë vitit të kaluar. Ai përshkruan arritjet e bëra nga organizata, por rëndësia e tij nuk është e plotë nëse nuk publikohen në të llogaritë vjetore të audituara dhe objektivat strategjike për 2023 – 2027.

ALTAX priret të zhvillojë aktivitete ambicioze vjetore që janë brenda mjedisit social, ekonomik dhe politik shqiptar. Megjithatë, kohët e fundit, kjo duhet të konsiderohet si një ide e zgjuar nëse shpërndahet midis të gjitha rrjeteve. Ky raport vjetor konciz është një prirje e madhe, ku të gjitha detajet e brendshme të listuara janë paraqitur në gjuhë të thjeshtë dhe shkurt.

Në terren, ne synojmë të rifreskojmë operacionet tona, të zhvillojmë dhe integrojmë qasje inovative, si ekonomia rrethore dhe ruajtja e njerëzve të cenueshëm për të dëgjuar dhe për të qenë të zgjuar për fatin e tyre dhe të drejtat e tyre për të marrë pjesë në vendimet politike gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohës. Ne gjithashtu kontribuojmë në ndërtimin e kapaciteteve të organizatave lokale të shoqërisë civile për të adresuar çështjet ekonomike, financiare dhe fiskale, për të mobilizuar qytetarët/votuesit dhe për të inkurajuar institucionet që të investojnë në projekte të qëndrueshme, perspektive ekonomike dhe politike.

Përshkrim

Raporti vjetor 2022 i publikuar nga ALTAX është një përmbledhje e aktiviteteve dhe zhvillimeve në shoqërinë civile shqiptare me përqasjen e një objekti në angazhimin e përbashkët për qeverisjen e mirë, luftën kundër korrupsionit dhe fenomenet e luftës kundër pastrimit të parave dhe fenomeneve të lidhura me to. .

Së bashku me performancën e paraqitur për vitin 2022, është edhe qasja strategjike e organizatës si dhe objektivat shoqëruese të saj, bazuar në vizionin për të ardhmen dhe misionin që ka marrë përsipër.

Ndërkohë, bëhet edhe një prezantim për angazhimin e burimeve financiare dhe njerëzore, duke sjellë në këtë moment atë që mendohet të bëhet në të ardhmen.