Përmbledhje legjislacioni për pasuritë e paluajtshme dhe trojet

Përmbledhje Legjislacioni për Pasuritë e Paluajtshme dhe Trojet është një prezantim i konsoliduar i akteve ligjore dhe nënligjore që pershkruajne dhe percaktojne te drejtat dhe detyrimet per individet dhe administraten lidhur me pasuritë e paluajtshme dhe trojet.

Ky publikim vjen ne serine e permbledhjeve te tjera qe perfshijne investimet, sherbimet publike apo edhe vendime te gjyqesorit lidhur me te drejten tregtare dhe me gjere.