Përmbledhje legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore

Kjo përmbledhje është një publikim i fundit të vitit 2017 i përgatitur nga Qendra e Botimeve Zyrtare për legjislacionin primar dhe sekondar për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në Shqipëri.

Legjislacioni i sigurimeve përfshin ligjin për sigurimet shoqërore në Shqipëri, 1993 dhe pasohet nga akte të tjera ligjore dhe Vendime të këshillit të Ministrave deri në vitin 2017.

Legjislacioni i përmbledhur ka vlera historike dhe praktike për gjithë të interesuarit që kanë nevojë për referencë dhe orientim në lidhje me detyrimet për sigurimet shoqërore, përfitimet nga skemat e sigurimeve sipas shkallëve të ndryshme të sigurimit, si dhe një informacion në lidhje me ecurinë e politikës sociale dhe fiskale në Shqipëri.

Përshkrim

PËRMBAJTJA

I. SIGURIMET DHE KONTRIBUTET SHOQËRORE

Ligj nr. 7703, datë 11.5.1993 Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

Vendim i KM nr. 161, datë 11.04.1994 Për miratimin e statutit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ndryshuar  me vendimin e Këshillit të Ministrave  nr. 1022, datë 09.07.2008 dhe me VKM nr. 264, datë 07.05.2014

Vendim i KM nr. 262 , datë 7.5.2014 Për përzgjedhjen e organizatave të punëdhënësve dhe të sindikatave më të përfaqësuara në këshillin administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Vendim i KM nr. 263, datë 7.5.2014 Për caktimin e funksioneve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore në përbërje të këshillit administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Vendim i KM nr. 120, datë 17.2.2016 Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit të menaxhimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore (CMIS)

Vendim i KM nr. 122, datë 17.2.2016 Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit të menaxhimit, të kalkulimit dhe pagesës së përfitimit (PCAMS)

Vendim i KM nr.761, datë 19.11.2004 Për krijimin e arkivit qendror për sistemimin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e dokumentacionit të periudhës së sigurimit pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.727, datë 28.5.2008

Vendim i KM nr. 482, datë 29.6.2016 Për disa çështje të dokumentimit të periudhave  të sigurimit dhe vjetërsisë në punë, për efekt pensioni

Vendim i KM nr. 837, datë 28.12.2005 Për informimin e kontribuesve dhe të përfituesve nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore

Vendim i KM nr.787, datë 26.11.2003 Për zbatimin e fazës së katërt të ngushtimit të diferencave në masën e pensioneve, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 318, datë 13.5.2005

Vendim i KM nr. 788, datë 14.12.2005 Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës 81

Vendim i KM nr.223, datë 19.4.2006 Për pagesën e së ardhurës nga papunësia, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 194, datë 9.3.2016

Vendim i KM nr. 37, datë 21.1.2016 Për përcaktimin e pagës mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për personat e regjistruar si të vetëpunësuar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike profesionale dhe punonjësit e papaguar të familjes që punojnë e bashkëjetojnë me të.

Vendim i KM nr. 310, datë 24.7.1992 Për kompensimin për frymë të shpenzimeve nga rritja e çmimeve të disa artikujve ushqimorë, Ndryshuar me vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 351, datë 10.08.1992; nr. 440, datë 10.10.1992; nr. 99, datë 21.02.1995; nr. 196, date 09.03.2016

Vendim i KM nr. 274, datë 12.6.1993 Për kompensimin për frymë të shpenzimeve nga rritja e çmimit të Bukës, Ndryshuar me vendimet e Këshillit të Ministrave: nr.98, datë 15.3.1994; nr.99, datë 21.2.1995, nr. 195 09.03.2016

Vendim i KM nr. 138, datë 31.3.1994 Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse, Ndryshuar me vendimet e Këshillit të Ministrave: nr.202, datë 16.5.1994; nr.320, datë 11.7.1994; nr.560, datë 21.11.1994; nr.115, datë 27.2.1995; nr. 193, date 09.03.2016

Vendim i KM nr. 471, datë 15.7.1996 Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm

Vendim i KM nr.167, datë 8.4.1999 Për mënyrën e caktimit dhe të përfitimit të shpërblimit  dhe të pensionit familjar nga pjesëtarët e familjeve të pilotëve, që humbasin jetën në përmbushjen e detyrës gjatë fluturimit

Vendim i KM nr. 703, datë 27.12.2001 Për skemën e kompensimit të shpenzimeve nga rritja e çmimit të bukës dhe të disa artikujve ushqimorë

Vendim i KM nr. 401, datë 21.6.2006 Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve

Vendim i KM nr. 565, datë 9.8.2006 Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga rritja e çmimit të energjisë Elektrike, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.238, datë 7.4.2010

Vendim i KM nr.763, datë 27.11.2006 Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve

Vendim i KM, nr.17, datë 20.1.2007 Për kompensimin e të ardhurave  mujore të pensionistëve të fshatit

Vendim i KM nr.850, datë 21.10.2010 Për përcaktimin e koeficientëve të indeksimit të bazës së vlerësimit vjetor, individual, për llogaritjen fillestare të pensioneve

Ligj nr. 9136, datë 11.9.2003 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, Ndryshuar me ligjet: nr. 9164, datë 18.12.2003, nr. 9329, datë 6.12.2004, nr. 9933, datë 26.6.2008, nr. 10/2012, datë 9.2.2012, nr. 87/2014, datë 17.7.2014, nr. 143/2015, datë 17.12.2015, ndryshuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 60, datë 16.9.2016, aktin normativ nr. 1, datë 25.1.2017 )

Ligj nr. 9986, datë 11.9.2008 Për faljen e detyrimeve doganore dhe tatimore, të detyrimeve të prapambetura të taksës vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve e të taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve, si dhe të gjobave e kamatëvonesave të papaguara të kontributeve të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore

Ligj nr.10 184, datë 29.10.2009 Për faljen e kamatëvonesave të kontributeve të sigurimeve të detyrueshme shoqërore, të papaguara, të të vetëpunësuarve në bujqësi

Ligj nr. 66/2015, datë 2.7.2015 Për faljen e gjobave për mospagimin në afat të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga subjektet juridike dhe fizike

Vendim i KM nr. 285, datë 4.5.2007 Për përcaktimin e pagës referuese mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe të tatimit mbi të ardhurat personale, sipas nomenklaturës së veprimtarisë ekonomike, për të punësuarit në sektorin jopublik, që kryejnë punë, të pakualifikuara e të kualifikuara, si dhe për personelin drejtues e teknikoekonomik të tyre

Vendim i KM nr. 411 , datë 10.5.2017 Për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe njohjen si periudhë sigurimi të periudhës kur bashkëshorti/ja ka shoqëruar personelin e shërbimit të jashtëm në misionin diplomatik ose postin konsullor jashtë shtetit

Udhëzim i MF nr. 23 datë 9.12.2014 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme  të  sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ndryshuar me udhëzimin nr. 1, datë 9.1.2015

II. PENSIONE

Ligj nr.9588, datë 25.7.2006 Për rillogaritjen e pensioneve

Vendim i KM nr.590, datë 31.8.2006 Për zbatimin e ligjit nr. 9588, datë 25.7.2006 “Për rillogaritjen e pensioneve”

Vendim i KM nr. 130, datë 22.2.2017 Për indeksimin e pensioneve

Vendim i KM nr. 409, datë 1.6.2016 Për ngushtimin e diferencave në masën e pensioneve, Ndryshuar me vendimin nr. 161, datë 1.3.2017

Vendim i KM nr. 550, datë 27.7.2016 Për barazimin e masës së shtesës së pensioneve të posaçme shtetërore, të caktuara në harkun kohor 1.10.1993–31.12.2014, dhe indeksimin e Pensioneve të posaçme e të shtesës së pensioneve të posaçme shtetërore

Ligj nr.8097, datë 21.3.1996 Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit

III. SIGURIME DHE PENSIONE SUPLMENTARE

Ligj nr.10 142, datë 15.5.2009 Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë, Ndryshuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.33, datë 24.6.2010, aktin normativ nr. 5, datë 10.11.2010, ligjin nr. 102/2016, datë 20.10.2016

Vendim i KM nr. 429, date 12.9.2002 Për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurën e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe të shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave  nr. 730, datë 2.9.2015

Vendim i KM nr.476, datë 30.6.2010 Për rritjen e pensioneve suplementare të ushtarakëve, të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe të trajtimeve të veçanta financiare

Vendim i KM nr. 793, datë 24.9.2010 Për zbatimin e ligjit nr. 10 142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit,  të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes  nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 252, datë 9.2.2011

Vendim i KM nr. 548, datë 27.7.2016 Për miratimin e kritereve, rregullave dhe të procedurave për përfitimin e pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit, Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 874, datë 14.12.2016

Vendim i KM nr. 651, datë 14.9.2016 Për zbatimin e ligjit nr. 10139, datë 15.5.2009, “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, qendrës së studimeve albanologjike, akademisë së shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”, të ndryshuar

Udhëzim i MF dhe MASH nr. 17, datë 10.5.2010 Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj

IV. SKEMAT E TRAJTIMEVE TË VEÇANTA

Ligj nr.8607, datë 27.4.2000 Statusi i Dëshmorit të Atdheut

Vendim i KM nr. 151, datë 25.04.2002 Për statusin “Dëshmor i Atdheut”

Ligj nr. 7874, datë 17.11.1994 Për statusin e veteranit të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar

Vendim i KM nr.190, datë 3.5.1995 Për zbatimin e ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të luftës kundër pushtuesve nazifashistë”

Vendim i KM nr. 652, datë 22.7.2015 Për indeksimin e masës së shpërblimit të veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare  të popullit shqiptar

Ligj nr.7663, datë 20.1.1993 Për statusin e invalidit të Luftës kundër pushtuesve nazifashiste te popullit shqiptar

Vendim i KM nr. 326, datë 21.6.1993 Për kriteret e trajtimit të invalidëve të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar

Ligj nr. 8626, datë 22.6.2000 Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

Vendim i KM nr.78, datë 14.2.1994 Për çmimet e shitjes së karburanteve për invalidët paraplegjikë

Vendim i KM nr. 31, datë 20.1.2001 Për përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

Udhëzim i MSHMS nr. 365, datë 21.9.2017 Mbi zbatimin e vendimit nr. 31, datë 20.1.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar

Vendim i KM nr. 404, datë 20.6.2012 Për përcaktimin e masës së kritereve e të procedurave të përfitimit të kompensimit financiar, nga personat me statusin e të verbrit dhe invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e telefonisë fikse

Ligj nr. 7889, datë 14.12.1994 Për statusin e invalidëve të punës

Vendim i KM nr. 723, datë 19.11.1998 Për zbatimin e ligjit nr. 7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”

Vendim i KM nr. 869, datë 18.6.2008 Për zbatimin e ligjit nr. 7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”

Vendim i KM nr. 788, datë 14.12.2005 Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës

Ligj nr. 46/2016 datë 28.4.2016 Për faljen e detyrimeve që kanë ish-ushtarakët në skemën e pensioneve suplementare, nga rillogaritja e pensioneve, në zbatim të ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të policisë së shtetit, të gardës së republikës, të shërbimit informativ të shtetit, të policisë së burgjeve, të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Vendim i KM nr. 704, datë 12.10.2016 Për zbatimin e ligjit nr. 46/2016, “Për faljen e detyrimeve që kanë ish-ushtarakët në skemën e pensioneve suplementare, nga rillogaritja e pensioneve, në zbatim të ligjit nr. 10 142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Vendim i KM nr. 423, datë 2.7.2004 Për rritjen e pensioneve suplementare të ushtarakëve dhe të pensioneve familjare të familjeve të pilotëve, që kanë humbur jetën në përmbushje të detyrës, gjatë fluturimit

Vendim i KM nr.820, datë 18.6.2008 Për rritjen e pensioneve suplementare të ushtarakëve, të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe të trajtimeve të veçanta financiare

Vendim i KM nr. 433, datë 20.5.2015 Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, që dërgohen në misione ushtarake jashtë vendit, për vitin 2015

Ligj nr. 8685, datë 9.11.2000 Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë

Vendim i KM nr. 73 datë 15.2.2001 Për kriteret dhe masën e trajtimit te veçantë të punonjësve, që kanë punuar në minierë, nëntokë

Ligj nr. 150/2014 datë 6.11.2014 Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë

Ligj nr. 72/2017 datë 27.4.2017 Për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të personave në pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të personave në pension, sipas ligjit nr. 150/2014,  “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të krijuara për shkak të punësimit gjatë kohës së përfitimit të pensionit

Ligj nr. 8/2017, datë 2.2.2017 Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit

Ligj nr.8455, datë 4.2.1999 Për një trajtim të veçantë të familjeve të pilotëve dhe të ekipit të ndihmës së shpejtë mjekësore që humbasin jetën në përmbushje të detyrës gjatë fluturimit

Ligj nr. 9128, datë 29.7.2003 Për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension

Vendim i KM nr. 386, datë 14.7.2000 Për rritjen e pensioneve suplementare

Vendim i KM nr.53, datë 29.1.2004 Për procedurat dhe masën e trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension

Vendim i KM nr.644, datë 16.6.2010 Për përcaktimin e procedurës dhe të masës së trajtimit të veçantë financiar të pilotëve e të teknikëve fluturues të njësisë së transportit mjekësor me helikopter, në pension

V. SIGURIME SHËNDETËSORE

Ligj nr. 10 383, datë 24.2.2011 Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

Vendim i KM nr. 124, datë 5.3.2014  Për  miratimin e statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

Vendim i KM nr. 185, datë 2.4.2014 Për përcaktimin e mënyrës së realizimit të kontrollit mjekësor bazë për shtetasit e moshës 35-70 vjeç

Vendim i KM nr. 307, datë 21.5.2014 Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor

Vendim i KM nr. 308, datë 21.5.2014 Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor

Vendim i KM nr. 955, datë 29.12.2014 Për përcaktimin e kategorive të individëve të siguruar që përjashtohen nga pagesat e drejtpërdrejta të shërbimeve shëndetësore

Vendim i KM nr. 18, datë 11.1.2017 Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2017

Vendim i KM nr. 21, datë 18.1.2017 Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të disa strukturave të Policisë së Shtetit

Vendim i KM nr. 138, datë 22.2.2017 Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik Shëndetësor Kombëtar”