Përmbledhje legjislacioni për kadastrën

Ky publikim i Qendres se Botimeve Zyrtare ka permbledhur ne nje botim aktet e fundit lidhur me legjislacionin per kadastren ne Shqiperi, apo regjistrimin e pasurise se paluajtshme.

Ky publikim vjen ne serine e permbledhjeve te tjera qe perfshijne investimet, sherbimet publike apo edhe vendime te gjyqesorit lidhur me te drejten tregtare dhe me gjere.

Category: Tag: