Përmbledhëse për koncesionet

Kjo permbledhje vjen si një punë që eshte kryer nga Qendra e publikimeve Zyrtare, e cila ka mbledhur ne një publikim gjithë legjislacionin qe prezanton procedurat, te drejtat dhe detyrimet qe lindin gjate zbatimit te praktikave dhe kontratave koncesionare.

Përmbledhësja për koncesionet është një përmbledhje me vlerë per analistët, studiuesit, mbrojtësit dhe praktikuesit e ligjit, si dhe për gjithë lexuesit që janë të interesuar dhe kuriozë lidhur me legjislacionin për koncesionet dhe praktikat e reja të partnerishipit privat-publik.

Category: Tag: