Përmbledhje legjislacioni për investimet

Ky publikim është një përmbledhje e fundit, e përgatitur nga Qendra e Botimeve Zyrtare për paraqitjen e gjithë akteve ligjore dhe nënligjore të publikuara në fletore zyrtare dhe që përfshijnë procedurat për investimet.

Ky publikim eshte nje permbledhje me vlere per gjithe studiuesit, mbrojtësit dhe praktikuesit e ligjit, si dhe për gjithë lexuesit që janë të interesuar dhe kuriozë lidhur me legjislacionin për këtë temë.

Category: Tag: