Përmbledhëse legjislacioni për vetëqeverisjen vendore

PËRMBLEDHËSE LEGJISLACIONI PËR VETËQEVERISJEN VENDORE është një prezantim i fundit, i përgatitur nga Qendra e Botimeve Zyrtare për paraqitjen e gjithë akteve ligjore dhe nënligjore të publikuara në fletore zyrtare dhe që përfshijnë procedurat për investimet.

Përshkrim

Permbledhja vjen me 6 kapituj dhe eshte e organizuar ne rendin si me poshte:

KAPITULLI I    – ORGANIZIMI DHE SHËRBIMET PUBLIKE

KAPITULLI II   – ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

KAPITULLI III  – SHËRBIMET DHE PËRKUJDESJA SHOQËRORE

KAPITULLI IV   – ARSIMI, SPORTI DHE SHËRBIMET ARGËTUESE

KAPITULLI V    – MJEDISI DHE BURIMET NATYRORE

KAPITULLI VI   – SIGURIA PUBLIKE

Kjo permbledhese eshte nje permbledhje me vlere per gjithe studiuesit, mbrojtësit dhe praktikuesit e ligjit, si dhe për gjithë lexuesit që janë të interesuar dhe kuriozë lidhur me legjislacionin për këtë temë.