Legjislacioni Tatimor Shqiptar 1991-2002

Kjo përmbledhje është një prezantim i gjithë legjislacionit primar dhe sekondar për periudhën 1991-2002, një grupim që vlen për njohuri dhe mbrojtje tatimore si për bizneset dhe individët, por edhe për studiuesë, të apsiounar pas historikut të legjislacionit në vite, si dhe nostalgjikëve që kanë qenë kontributorë direktë në hartimin dhe zbatimin e legjislacionit të parë të pas viteve ’90 dhe për gjithë dekadën në vijim.

Category: Etiketa: ,

Përshkrim

Përmbledhja përfshin e grupuar ligjet për administrimin e tatimeve, për tatimin mbi qarkullimin e mallrave, për TVSH, për tatimin mbi fitimin, për tatimin mbi të ardhurat personale dhe për tatimin mbi të ardhurat. Më tej vijon me taksat nacionale dhe taksat për biznesin e vogël, për prakitka ligjore që administroheshin nga tatimet si: lojrat e fatit, të drejtat e autorit, por edhe taksat që mblidheshin nga bashkëpunimi midis insituticoneve të kohës.

Përmbajtja Faqe
ADMINISTRIMI TATIMOR
1. Ligji Nr.7546, datë 06.01.1992 “Për administrimin e tatimeve e taksave në Republikën e Shqipërisë” 7
2. Ligji Nr.7681, datë 04.03.1993 “Për administrimin e tatimeve e taksave në Republikën e Shqipërisë” 14
3. Ligji Nr.8560, datë 22.12.1999 “Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. 21
4. Udhëzimi Nr.5, datë 11.02.2002 “Për proçedurat tatimore në  Republikën e Shqipërisë”. 46
TATIMI MBI QARKULLIMIN
5. Ligj Nr.7543, datë 24.12.1991 “Për tatimin mbi qarkullimin e mallrave” 69
6. Ligj Nr.7676, datë 02.03.1993 “Për tatimin mbi qarkullimin” 72
TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR
7. Ligji Nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. 76
8. Ligji Nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, me ndryshime deri 2014 96
9. Udhëzimi Nr.4, datë 11.02.2002 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. 126
TATIMI MBI FITIMIN
10. Ligji Nr.7544, datë 06.01.1992 “Për tatimin mbi fitimin” 158
11. Ligji Nr.7677, datë 03.03.1993 “Për tatimin mbi fitimin” 162
TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE
12. Ligji Nr.7585, datë 14.07.1992 “Për tatimin mbi të ardhurat personale” 166
13. Ligji Nr.7786, datë 27.01.1994 “Për tatimin mbi të ardhurat personale” 170
TATIMI MBI TË ARDHURAT
14. Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” 174
15. Udhëzimi Nr.3, datë 11.02.2002 “Për tatimin mbi të  ardhurat” 191
16. Rregullore Nr.1 datë 11.02.2002 “Për transferimin  e çmimeve” . 224
DOKUMENTE JUSTIFIKUESE DHE KUPONI TATIMOR
17. Ligji Nr.7758 datë 12.10.1993 “Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”. 228
18. Vendimi Nr.243 datë 20.04.2001 “Për detyrimin e lëshimit të kuponave tatimore me anë të arkave rregjistruese”. 234
19. Udhëzimi Nr.5 datë 20.09.2001 “Për pajisjen e tatimpaguesve me arka rregjistruese dhe lëshimin e kuponit tatimor”. 236
20. Ligji Nr.8636, datë 06.07.2001 “Për zonat e lira”. 240
BIZNESI I VOGËL
21. Ligji Nr.8313, datë 26.03.1998 “Për tatimin mbi biznesin e vogël”. 250
22. Udhëzimi Nr.2, datë 11.02.2002 “Për tatimin mbi biznesin e vogël”. 257
  TAKSAT NACIONALE
23. Ligji Nr.8435 datë 28.12.1998 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”. 266
A Lidhja Nr. 1 281
B Lidhja Nr. 2 282
C Lidhja Nr. 3 284
D Lidhja Nr. 4 285
E Lidhja Nr. 5 286
F Lidhja Nr. 6 287
G Lidhja Nr. 7 290
H Lidhja Nr. 8 294
I Lidhja Nr. 9 296
J Lidhja Nr.10 297
K Lidhja Nr.11 298
24. Udhëzimi Nr.1 datë 29.01.1999 “Për sistemin e taksave ne Republikën e Shqipërisë”. 299
25. Udhëzimi Nr.1, datë 08.01.2001 “Për disa shtesa ne Udhëzimin Nr.1 datë 29.01.1999 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”. 310
26. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Financave Nr.842, date 22.02.1999, Ministrisë se Punëve Jashtme Nr.465, date 08.02.1999 dhe Ministrisë së Rendit Publik Nr.393, date 11.01.1999 “Për hyrjen e shtetasve të huaj në Republikën e Shqipërisë dhe vjeljen e taksës së hyrjes ose taksës së vizës”. 315
27. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Financave Nr.842/1, date 22.02.1999, Ministrisë se Punëve Jashtme Nr.465/1, date 08.02.1999 dhe Ministrisë së Rendit Publik Nr.1021/1, date 11.01.1999 “Për hyrjen e shtetasve të huaj në Republikën e Shqipërisë dhe vjeljen e taksës së hyrjes ose taksës së vizës”. 319
28. Udhëzimi i përbashkët Nr.9, datë 26.11.1999 i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Rendit dhe Ministrisë së Transportit “Për vjeljen  e taksës së tonazhit për aks,taksës së regjistrimit të përvitshëm të automjeteve dhe taksës për pajisjen me  dëshmi aftësie për drejtim automjeti” 321
29. Udhëzimi i përbashkët Nr.9/1,datë …………   2000 i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Rendit dhe Ministrisë së Transportit “Për një shtesë në Udhëzimin Nr.9,date 26.11.1999 “Për vjeljen  e taksës së tonazhit për aks, taksës së regjistrimit të përvitshëm të automjeteve dhe taksës për pajisjen me  dëshmi aftësie për drejtim automjeti”. 323
30. Udhëzimi Nr.5, datë 28.04.1999 “Për përjashtimin nga pagimi i taksave të drejtpërdrejta të veteranëve dhe invalidëve  të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, të invalidëve të punës dhe të verbërve“ 325
31. Udhëzimi i Përbashkët Nr.3, datë 01.02.1999, i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Pushtetit Lokal “Për zbatimin e Ligjit 327
Nr.8435, datë 28.12.1998 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”
AKCIZAT
32. Ligji Nr.8437,datë 28.12.1998 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” 333
33. Udhëzimi Nr.1, datë 11.02.2002 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” 339
34. Ligji Nr. 8717, datë 15.12.2000 “Për vendosjen e pullave në artikujt e duhanit e të pijeve alkolike” 347
35. Vendimi Nr.221, date 13.04.2001 “Për administrimin dhe shitjen e mallrave të konfiskuara në bazë të Ligjit 8717 datë 15.12.2000 “Për vendosjen e pullave në artikujt e duhanit e të pijeve alkoolike “. 349
36. Ligji Nr. 8720, datë 26.12.2000  “Për Krijimin e Policisë Financiare”. 352
37. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Financave  dhe Prokurorisë së Përgjithshme Nr.54, datë 18.03.2002 “Për funksionimin e shërbimit të Policisë Gjyqësore në Policinë Tatimore”. 356
38. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Financave  dhe Prokurorisë së Përgjithshme Nr.56, datë 18.03.2002 “Për funksionimin e seksioneve të Policisë Gjyqësore”. 359
39. Ligji Nr.8826 datë 5.11.2001 “Për disa shtesa në Ligjin Nr.7564, datë 19.05.1992 “Për të drejtën e autorit”. 361
40. Udhëzimi Nr.7714/1, datë 21.12.2001 “Për zbatimin e Ligjit Nr.564”, datë 19.05.1992  “Për të drejtën e autorit”, ndryshuar me Ligjin Nr.7923, datë 19.04.1995, “Ligji Nr.8594, datë 06.04.2000, Ligji Nr.8630 datë 03.07.2000, Ligji Nr.8826, datë 05.11.2001 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.309, datë 13.06.2000 ”Për tarifat e përdoruesve të pronësisë artistike”. 363
41. Ligji Nr.8655, date 31.07.2000 “Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.8410, date 30.09.1998 “Per radiot dhe televizionet publike e private ne Republiken e Shqiperise”. 365
LOJRAT E FATIT
42. Ligji Nr.8701, date 01.12.2000 “Per lojrat e fatit, kazinote dhe hipodromet”. 372
43. Vendimi Nr.238, date 13.04.2001 “Per kriteret e dhenies se lejes per lojrat e fatit, kazinote dhe hipodromet”. 382
44. Vendimi Nr.239, date 13.04.2001 “Per organizimin, funksionimin dhe pergjegjesite e Komitetit te Lojrave te Fatit”. 385
45. Vendimi Nr.240, date 13.04.2001 “Per ndarjen e te ardhurave qe rrjedhin nga ushtrimi i veprimtarise nga subjektet e liçensuara per lojera fati, kazino dhe hipodrome”.  387