Fiskalisti – Volumi 1, Numri 8, 2018

Ky publikim eshte numri 8 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 8 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Category: Tag:

Përshkrim

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit KORRIK 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA          
Legjislacioni tatimor shqiptar për Lehtësira Tatimore dhe Zonat e Zhvillimit Ekonomik dhe Teknologjik              
Firmat fantazëm dhe Parajsat fiskale
LIBRARIA E ALTAX CENTER          
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002        
Pushteti Tatimor, Vol.2. Artikuj e Analiza fiskale dhe ekonomike  
Tax Notes for Construction Industry in Albania      
Përmbledhje Legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore  
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR PËR ÇËSHTJE FISKALE    
VENDIME GJ.L. VOLUMI 8-2015 – 2016 – TAKSA DHE TARIFA VENDORE  
DISKUTIMI.    MODELI I PARAJSËS TATIMORE PËR SHQIPËRINË    
LAJME NGA KOSOVA          
ATK arkëton 220 milionë euro brenda 6 muajsh      
Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në funksion të rritjes së përmbushjes vullnetare
EDUKIMI ONLINE             me ALTAX        
ETAPAT E PASTRIMIT TË PARASË        
BLOGET MË TË LEXUAR NË KORRIK 2018        
Tax avoidance via Eurobond          
Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal        
Reforma e tatimit mbi fitimin mund ta përmirësojë Shqipërinë