444 ditët e qeverisë “RAMA 3”

Ky raport synon të adresojë këtë boshllëk duke paraqitur një grup gjithëpërfshirës njohurish që mund të ndihmojnë qeverinë, opozitën dhe palët e tjera të interesuara në zhvillimin dhe funksionimin e programeve të sigurta dhe efikase të qeverisë.
Përmirësimet në programet qeveritare kanë implikime për nivele më të larta të efikasitetit (p.sh. shëndeti, mjedisi) si dhe siguria. Një problem madhor dhe i pazgjidhur është niveli i transparencës dhe llogaridhënies, i cili mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në shoqëri, por edhe në ekonomi në tërësi.
Për më tepër, për shkak të shkallës dhe natyrës së tyre, programet qeveritare mund të bëhen gjithashtu një mjet efektiv në ndjekjen e objektivave të politikave, për të nxitur gjithëpërfshirjen për segmente të caktuara të popullsisë dhe grupet e interesit.
Pavarësisht rëndësisë së programeve qeveritare, nuk ka një modelim sistematik referimi për të udhëhequr qeverinë dhe palët e tjera të interesuara në vlerësimin e sfidave që lidhen me zhvillimin efektiv dhe funksionimin e përditshëm të këtyre programeve.

Shihni shportën

Përshkrim

Ekipi i ekspertëve të POLIFAKT në vijimësinë e monitorimit dhe ballafaqimit të programit politik dhe qeverisës 2021-2025 ka vijuar përgjatë përgjatë gjithë kohës me mbledhjen, përpunimin, analizën dhe filtrimin e arritjeve dhe mosarritjeve për të paraqitur në kuadër të llogaridhënies bazuar mbi transparencën e performancës së përmbushjes së Programit të Qeverisë Rama 3.
Matja e performancës ka vijuar të kryhet sipas metodologjisë së bërë edhe me programet e mëparshme qeverisëse dhe bazuar mbi krahasimin midis pikave të programit sipas sektorëve të qeverisjes me aktet ligjore të miratuara, vendimet dhe aktet rregullatore të Këshillit të Ministrave, si dhe të Ministrive dhe institucioneve qendrore është arritur të matet niveli i përmbushjes së programit sektorial i detajuar i Qeverisë.
Qeveria, pavarësisht fazës së zhvillimit të programeve sektoriale dhe kombëtare, ka arritur të paguajë faturat për shpenzimet e bëra dhe ka arkëtuar detyrimet nga individët dhe bizneset. Këto flukse të zbatimit të programit mbulojnë një gamë të gjerë sektorësh dhe aktivitetesh ekonomike, dhe në shumicën e rasteve shuma totale e këtyre flukseve është shërbyer në terma të produktit të brendshëm bruto (PBB).