Dy Propozime për punonjësit

Objekti kryesor dhe qëllimi i propozimeve studimore është rregullimi iproblematikave, që praktika administrative i ka nxjerrë si tematika merëndësi për t’i korigjuar apo shfuqizuar.

Category: Etiketa: , ,

Përshkrim

Synimi për arritjen e objektivittë propozimeve është i përfshirë në bashkërendimin e tyre përndryshime/shquqizime në legjislacionin aktual

1.Shfuqizimin e praktikës së caktimit të numrittë punonjësve të sektorit privat nga zyra

dhe

2.Detyrimin edhe të institucioneve tëadministratës shtetërore jobuxhetore dhe tëpavarura për ndërprerjen e marëdhënieve tëpunës me punonjësit pas plotësimit tëkushteve për pension pleqërie