Boshllëku tatimor në kosovë dhe Shqipëri, 2014

Boshllëku Tatimor në Kosovë dhe Shqipëri 2014
Krahasimi me vendet e Ballkanit. Boshllëku tatimor në Kosovë dhe Shqipëri.

Shihni shportën

Përshkrim

Studimi përbëhet nga katër pjesë. Fillimisht paraqiten konceptet. Informacioni statistikor i përdorur në studim lidhet me rezultatet dhe metodologjia. Në pjesën e dytë prezantohen statistikat dhe boshllëku tatimor në vendet e Ballkanit. Në pjesën e tretë paraqiten treguesit e boshllëkut tatimor në Shqipëri dhe Kosovë.

Në publikimin për herë të dytë, dokumenti orientohet drejt produktivitetit të administratës fiskale në Kosovë dhe Shqipëri. Vlerësimi i boshllëkut tatimor mund të ketë gabime rezultati me një shmangie deri 5 përqind, nisur nga përdorimi i shumë burimeve të ndryshme.