Edukim Online

Edukimi Online


Nëse jeni një praktikues tatimor i nivelit fillestar, një ekspert tatimor, një student, ose një Kontabilist apo Ekspert Kontabël, Qendra e Edukimit Online ALTAX ka atë që ju nevojitet. Por, edhe nëse jeni një specialist i tatimeve dhe jeni të njohur me programet tona kryesore të edukimit tatimor, paketat e Edukimit të Thelluar tatimor dhe paketat tona të specializuara edukuese do t’ju vijnë në ndihmë për raste specifike dhe komplekse.

Nëse jeni një ekspert për tatimin mbi të ardhurat, për TVSH, apo keni një rast përballje me organet tatimore, si dhe nevojë për qasje që u shërben klientëve në një mjedis me shumë dilema, ju mund të përfitoni nga njohuritë e ofruara për rastin tuaj, ose nga të mësuarit nëpërmjet materialeve tona të shumta në faqe,që mund ti lexoni vetëm nëse regjistroheni tek ALTAX.