Tag - transfere sociale

Shpërndarja e barrës tatimore sipas shpenzimeve të buxhetit të Kosovës

Për arsye të planifikimit të shpenzimeve mbi bazën e të hyrave të qëndrueshme, është aplikuar qasje konservative në vlerësimin e efektit të këtyre masave. Rrjedhimisht, shpenzimet do të mund të mbahen në nivel të menaxhueshëm, dhe me qëllimin që zotimet...

error: