Tag - te hyra vetanake

Të hyrat vetanake në komunat e Kosovës në 2023

Komunat i mbledhin të hyrat vetanake në dy forma: (a) si të hyra të mbledhura direkt nga komuna, si aktivitet i komunës dhe (b) si të hyra të arkëtuara nga niveli qëndror (në tekstin e mëtejmë, të hyrat indirekte) të...

error: