Tag - menaxhimi fiskal

MENAXHIMI FISKAL, STRATEGJITË KOMBËTARE DHE LIDHJA E TYRE ME BUXHETIN E BASHKISË ELBASAN

Sipas PBA 2022 – 2024 të Bashkisë Elbasan duke synuar ndërlidhjen me Strategjitë sektoriale dhe SKZHI II vërehet se mungon lidhja e duhur dhe ndërvarësia mes tyre. Sipas relacionit të PBA 2022 - 2024 dhe buxhetit vjetor faktik 2021 shihet se janë formuluar...

error: