Tatimi mbi trashëgimninë dhe aplikimi i tij

Tatimi mbi trashëgimninë dhe aplikimi i tij

Në objektin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat, në nenin 4 përcaktohet kategoria e të ardhurave individuale të tatueshme në burim për përfitime me burim punësimin, shërbimet, pronësinë dhe kapitalet. Nisur nga ky përcaktim, edhe pse nuk përcaktohet me rastin e dhurimit apo trashëgimisë, ato në fakt në gjithë këto vitet e fundit janë tatuar si transferime të të drejtës së pronësisë dhe organet tatimore kanë marrë tatimin në burim për secilin nga rastet e ndodhura.

Shkalla e tatimit është 15% mbi të ardhurat bruto të dhuruara/përfituara.

Ndër të ardhurat e përjashtuara në rastin e dhurimeve/trashëgimisë konsiderohen si të patatueshme:

– Të ardhurat  e  realizuara  nga  kalimi  i  së  drejtës  së  pronësisë  mbi  tokën  bujqësore  nga  një fermer  i  regjistruar  te  një  fermer  tjetër  apo  një  person  fizik  a  juridik  që  kryen  aktivitet  bujqësor. Përjashtohen,  gjithashtu,  rastet  e  kalimit  të  së  drejtës  së  pronësisë  brenda  lidhjes  gjinore  burrë, grua,   fëmijë,   nëpërmjet   dhurimit   dhe/ose   heqjes   dorë   nga   pasuria,   kur   pasuria   rrjedh   nga bashkëpronësia  e  detyrueshme  e  fituar  në  bazë  të  ligjit    7501,  datë  19.7.1991, “Për  tokën”,  të ndryshuar.

Kalimi  i  së  drejtës  së  pronësisë  për  banesën  dhe/ose  truallin,  brenda  lidhjes  gjinore  në familje,  bashkëshort,  bashkëshorte,  fëmijë,  vetëm  një  herë  ndaj  një  përfituesi,  nëpërmjet  dhurimit dhe/ose  heqjes  dorë nga  pasuria

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: