Për tatimin mbi fitimin dhe kontabilitetin

Për tatimin mbi fitimin dhe kontabilitetin

Mirëmbajtja e regjistrave kontabël, duke përfshirë raportet e menaxhimit dhe hartimin vjetor te pasqyrave financiare statutore

Bazuar në kërkesën tuaj ne mund të mbajmë regjistrat kontabël nepermjet studios tonë online. Rezultatet tona përfshijnë raporte të menaxhimit dhe fiskale të lëshuar në intervale të kërkuar, pasqyrat financiare ligjore ose pasqyrat financiare të përgatitura në bazë te standarteve kombëtare, dhe raporte financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit ose informacione të tjera që do te përdoren si të dhëna hyrëse për proceset e tjera (p.sh. rimbursimin e TVSH, tatimi i të ardhurave të mbipaguar, përgatitjen e informatave për auditorët, etj).

Rishikimi i regjistrave të kontabilitetit

Me kërkesën e biznesit, ne zhvillojmë një shqyrtim të dhënave tuaja të kontabilitetit. Përfundimi i shqyrtimit tonë është një raport që përshkruan rrjedhën e rishikimit dhe ndonjë mangësi të identifikuar. Paralelisht, ky shërbim përfshin ndihmë në zgjidhjen e çështjeve të shënuara duke u finalizuar me ekspertizen e pasqyrave financiare.

Konsulencë për Menaxhimin e Financave

Hartimin, zbatimin e funksioneve financiare të klientëve tanë (në qoftë se një funksion e financës duhet të jetë i krijuar rishtas), ose Vlerësimin dhe përmirësimin e funksionit te financave ekzistuese (për funksionet ekzistuese që nuk i përmbushin kerkesat tuaja). Këto shërbime përfshijnë ndihmë në përgatitjen e udhëzimeve të kontabilitetit të brendshme, vendosjen e qendrave të kostos, si dhe strukturën e brendshme dhe të organizimit të tyre, etj. Ky program ndihmon klientin në kapërcimin e një mungesë të përkohshme të personelit të nevojshme (p.sh. zëvendësimi i përkohshëm i një kontrolluesi financiar apo llogaritari kryesor në mbështetje të mbylljes fundvitit apo krijimin e proceseve të reja). Këtu kemi të përfshirë edhe ndihmën ne numërimin fizik të aktiveve.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: