Tag - te ardhurat e tiranes

Barra tatimore vendore në Bashkinë Tiranë në 2023

Sipas analizës nga raporti i plotë mbi barrën tatimore dhe lirinë fiskale, 2024 në analizën e shpërndarjes së barrës tatimore sipas emërtimit të taksave dhe tarifave (përfshirë edhe tatimet dhe taksat që ndahen midis pushtetit qendror dhe atij vendor)...

error: