Gjej një temë

Gjej një temë


Trajtimi fiskal i sektorëve ekonomikë

Sektori i ndertimit dhe administrimi fiskal
Raste praktike dhe informacion per rregullat tatimore
Sektori i tregtise dhe administrimi fiskal
Sektori transportit dhe administrimi fiskal
Sektori burimeve natyrore dhe administrimi fiskal
Sektori sherbimeve dhe administrimi fiskalDërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al

Kostoja dhe aspektet e saj

Struktura e kostos, menaxhimi financiar
Sistemet dhe metodat e kostos se prodhimit
Aktiviteti i bazuar te kostoja
Kostua e punes
Problemet e zbatimit te kostos
Planifikimi dhe kontrolli i kostos

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Aktivet dhe trajtimi fiskal

Aktivet afatgjata dhe afatshkurtra dhe interpretimi fiskal
Rastet me te mira te trajtimit te tyre
Aktivet e qendrueshme dhe interpretimi fiskal
Rastet me te mira praktike te menaxhimit te inventarit

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Shërbimet financiare dhe tatimet

Bankat dhe shoqerite e sherbimeve financiare
Legjislacioni tatimor per sherbimet financiare
Trajtimi praktik i rasteve te trajtimit te sherbimeve te vecanta financiare
Kontrolli fiskal i transaksioneve financiare

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Qasja ligjore dhe tatimore për investitorët

Zgjedhja e formes se duhur ligjore per investimin tuaj
Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare
Ceshtjet tatimore
Deklarimet e detyrueshme te transaksioneve tuaja
Lehtesirat tatimore per investimin tuaj
Tatimet per biznesin tuaj
Pronesia intelektuale dhe industriale

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Financa dhe fiskaliteti për juristët

Kuptimi i pasqyrave financiare
Interpretimi ligjor i aspekteve kryesore te procedurave tatimore
Pasqyrat financiare dhe interpretimi fiskal i treguesve te tyre
Shoqerite tregtare, organizimi i tyre, vendimet e shoqerive dhe lidhja me tatimet
Qeverisja ne shoqeri dhe strukturat organizative me te suksesshme
Pregatitja e buxhetit per te ardhurat fiskale dhe legjislacioni tatimor

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Politikat e dividentit: Teori dhe praktikë

Evolucioni i shoqerive ne Shqiperi dhe dividenti
Praktika e dividentit ne Shqiperi
Riinvestimi i dividentit dhe enigmat e zbatimit ne praktike
Legjislacioni fiskal dhe probelemet e zbatimit te tij
Menyra te shperndarjes se dividentit
Shkrirjet dhe bashkimet dhe dividenti

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Si të hapësh një biznes import-eksporti?

Ideja fillestare dhe testimi i vlefshmerise se saj
Fillimi i biznesit dhe plani i biznesit
Zgjedhja e produkteve dhe furnitoreve
Marketingu ne Shqiperi dhe jashte saj
Financimi, transporti dhe garancia e sigurimit te mallit
Kerkesat e dokumentacionit dhe adresimi per zgjidhjen e tyre
Marreveshjet tregtare dhe burimet e informacionit per ndihmë

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Kontrolli fizik i prodhimit

Konceptet e kontrollit te prodhimit
Funksionet dhe detyrat e kontrollit te prodhimit
Paqartesite gjate kontrollit te prodhimit
Pikat e dobta te procesit te kontrollit dhe pergjigja e zgjidhjes se tyre

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Kontrolli financiar e fiskal

Pregatitja e kontrollit
Ecuria e kontrollit
Raportimi i kontrollit
Veprimet korigjuese te raportit
Administrimi i kontrollit

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Interpretimi i pasqyrave financiare

Raportet financiare
Interpretimi i pasqyres se te ardhurave dhe shpenzimeve
Interpretimi i bilancit
Interpretimi i pasqyres se qarkullimit te parase
Raportimi i fitimit te drejtuesit e shoqerive
Metodat e vleresimit te biznesit

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Menaxhimi financiar dhe kontabël

Koncepti kostos, termat dhe klasifikimi
Analiza e kostos dhe faktoreve percaktues ne te
Planifikimi financiar
Rastet praktike me te mira te menaxhimit financiar
Metodologjia praktike e kontrollit cilesor
Detyrat kryesore te drejtorit te finances
Struktura organizative e sektorit te finances brenda kompanisë

Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al


Legjislacioni tatimor dhe çështjet gjyqësore

Struktura e sistemit tatimor dhe Ligjet tatimore
Tatimet dhe vendimet e biznesit
Çështjet gjyqesore tatimore
TVSH sipas kategorive te organizimit te biznesit nen kendveshtrimin e ligjit vendas
TVSH-ja sipas direktivave te Bashkimit Europian
Tatimi mbi te ardhurat per kompanite, bizneset e mesme dhe te vogla sipas ligjit shqiptar
Tatimi mbi te ardhurat sipas direktivave te Bashkimit Europian
Pajtueshmeria e standarteve te kontabilitetit dhe sistemit fiskal