Edukimi tek ALTax

Rreth edukimit me ALTax


Edukimi në portalin online ALTAX paraqitet nga materiale te përgatitura nga një ekip i specializuar ekspertesh, i cili bashkëpunon me ekspertët më të avancuar të sektorit te keshillimit dhe edukimit në Shqipëri. Rubrikat e edukimit tatimor dhe te politikës fiskale, ekonomike dhe menaxhimit të rriskut mbulohen me një gamë të gjerë temash dhe paraqite mbi baza të rregullta per gjithë te regjistruarit ne portalin ALTAX.

Qëllimi kryesor i edukimit online është që publikut t’i jepet informacion që do të krijojë per ta një kuptim bazë dhe edukim të avancuar të llojeve të ndryshme të taksave, ekonomisë dhe menaxhimit të rriskut dhe projekteve. Po ashtu do te jape sqarime se si tematikat funksionojnë dhe çfarë pritet nga tatimpaguesit në mënyrë që të jenë në përputhje me legjislacionin per tatimet në çdo kohë.

Materialet e përgatitura nga stafi jonë i edukimit mund te lexohen vetëm nëse regjistroheni tek ALTAX.