-33%

Tax system and incentives for investments in Albania

Original price was: 12 €.Current price is: 8 €.

New developments of tax system and the economic situation and rules about doing business in Albania. Foreign Investment are the most comprehensive, which enter in a country driven by technological change, global competition and market liberalization, foreign direct investment can play a key role in the process of global economic integration. They create effects in the host countries as well as in the investing economies.

Description

Investments bring the necessary capital, increase the productivity of the economy through the transfer of knowledge and technology, affect the opening of new markets for trade, increase the competitiveness of the economy, reducing the impact on the current account deficit, increase employment and above all affect the welfare of the population. Investment flow requires policies and strategies well defined continuous improvements in the legal and institutional framework, economic stability and sustainable growth, improvement and modernization of infrastructure and improvement in the climate for investment environment

Investimet jane prurja me e plote qe hyn ne nje vend e nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca globale dhe liberalizimi i tregjeve, duke luajtur rol kyç në procesin e integrimit global ekonomik. Investimet sjellin kapitalin e nevojshëm, rritin produktivitetin e ekonomisë nëpërmjet transferimit të njohurive dhe teknologjisë, ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja për tregti, rritin konkurrueshmërinë e ekonomisë, ndikojnë në reduktimin e deficitit të llogarive korente, rritin punësimin dhe mbi të gjitha ndikojnë në mirëqenien e popullsisë. Hyrja e investimeve kërkon nderkohe politika dhe strategji të plota fiskale, ku perfshihen përmirësime të vazhdueshme në kuadrin ligjor dhe institucional, stabilitet dhe forcim kapacitetesh ne zbatimin e legjislacionit, si dhe përmirësim dhe modernizim të infrastrukturës me nje produkt te vetem qe eshte përmirësimi i klimës për investimet.