Tag - BERATI

Ju prezantojmë përmbledhjen “7 Praktika të mira të Qeverisjes Vendore, 2022”

Në zbatim të projektit për monitorimin e performancës së qeverisjes vendore përmes auditit social, mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nën zhvillimin/politikën e jashtme holandeze, ekspertët e ALTAX dhe partnerët kanë evidentuar dhe analizuar për ti prezantua...

BERAT: ADMINISTRIMI I MJEDISIT NË KONTEKSTIN E ZHVILLIMIT VENDOR

Nga të dhënat e Buxhetit të Shtetit 2021, si dhe të Buxhetit Vendor të Bashkisë Berat 2021 duke i krahasuar edhe me të dhënat sipas monitorimit të buxhetit faktik vërehet se për menaxhimin e mbetjeve dhe mjedisin ka një...

BERAT: INTEGRIMI NË TREGUN E PUNËS VENDORE DHE SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE VENDORE

Ndryshimet ekonomike në Berat vijnë kryesisht nga zhvillimet infrastrukturore të ndodhura ndër vite, por modeli i investimeve të kryera në 5-6 vitet e fundit nuk ka shërbyer për të rritur ndikimin direkt në vlerën ekonomike të shtuar. Kështu, në...

BERAT: EDUKIMI I TË RINJVE DHE ZBATIMI I POLITIKAVE VENDORE NË KOORDINIM ME PUSHTETIN QENDROR SIPAS STRATEGJISË

Në lidhje me edukimin profesional, sipas programit qeverisës 2021 -2025 arsimi profesional, një formë arsimi e neglizhuar për shumë kohë, ka qenë një ndër përparësitë absolute të qeverisë në vitet 2013-2021. Si rrjedhojë e 3-fishimit të buxhetit është ngritur një...

BERAT: Vlerësimi i efektit të dobësive të menaxhimit të të ardhurave vendore dhe harmonizimi i parashikimit me realitetin e menaxhimit

Sipas auditimit social nga eksperte e ALTAX per vitin 2022, në nivel të përgjithshëm Bashkia nuk i ka arritur objektivat fiskalë për mbledhjen e të ardhurave në vitin 2021, ndërsa disiplina fiskale cenohet nga luhatjet e mëdha në kryerjen e...

BASHKIA BERAT: Rishikimet e buxhetit vendor dhe efektet në të ardhurat dhe shpenzimet e bashkisë

Të ardhurat në buxhet për periudhën 2022-2024 parashikohen në rreth 48% nga të ardhurat e veta dhe rreth 52% nga transfertat e buxhetit të shtetit. Gjatë vitit 2021, shpenzimet nga buxheti i shtetit janë rreth 707,061 (mijë) Lek, e...

error: