Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

perjashtimet tatimore

Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

Nga llogaritjet e kryera në zbatim të ndryshimeve ligjore tatimore, të cilat kanë hyrë në zbatim prej Janarit 2021 ekspertët e ALTAX kank kryer llogaritjet vlerore për të treguar realisht sipas nivelit të qarkullimit vjetor pjesën e tatimit që tashmë me këto ndryshime nuk do ta paguajnë më tej.

Vlerat e përfituara janë të lidhura direkt me nivelin e qarkullimit. Sipas llogaritjeve të kryera, për bizneset që kanë një qarkullim vjetor më pak se 10 milion lekë, rezulton se për çdo 100 Lekë qarkullim biznesi nuk do të paguajë 1.75 Lekë tatim fitimi dhe TVSH për llogari të buxhetit. Nëse marrim një shembull të një biznesi me qarkullim mujor 420 mijë Lekë, sipas llogaritjeve dhe koeficientit 1.75 lekë rezulton se biznesi nuk do të paguajë 7.350 lekë tatim fitimi dhe TVSH pë muajin. Nëse e llogaritim për gjithë vitin 2021, atëherë biznesi nuk paguan 88.200 lekë (7.350 Lekë x 12 muaj). Ky tatim është i krahasueshëm me vitin 2020, kur përjashtimi tatimor nuk ishte ende në zbatim.

Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga tatimi i fitimit dhe TVSH.

                            Lekë
Nr. Qarkullimi vjetor Përfitimi nga përjashtimi
1 100,000 1,750
2 110,000 1,925
3 120,000 2,100
4 130,000 2,275
5 140,000 2,450
6 150,000 2,625
7 160,000 2,800
8 170,000 2,975
9 180,000 3,150
10 190,000 3,325
11 200,000 3,500
12 250,000 4,375
13 300,000 5,250
14 350,000 6,125
15 400,000 7,000
16 450,000 7,875
17 500,000 8,750
18 550,000 9,625
19 600,000 10,500
20 700,000 12,250
21 800,000 14,000
22 900,000 15,750
23 1,000,000 17,500
24 1,500,000 26,250
25 2,000,000 35,000
26 2,500,000 43,750
27 3,000,000 52,500
28 3,500,000 61,250
29 4,000,000 70,000
30 4,500,000 78,750
31 5,000,000 87,500
32 5,100,000 89,250
33 5,200,000 91,000
34 5,300,000 92,750
35 5,400,000 94,500
36 5,500,000 96,250
37 6,000,000 105,000
38 6,600,000 115,500
39 6,700,000 117,250
40 6,800,000 119,000
41 6,900,000 120,750
42 7,000,000 122,500
43 8,000,000 140,000
44 8,500,000 148,750
45 9,000,000 157,500
46 9,100,000 159,250
47 9,200,000 161,000
48 9,300,000 162,750
49 9,400,000 164,500
50 9,500,000 166,250
51 9,600,000 168,000
52 9,700,000 169,750
53 9,800,000 171,500
54 9,900,000 173,250
55 9,999,000 174,983

Nga sa shikojmë te tabela, ajo mbyllet me vlerën e qarkullimit vjetor prej 9.999.000 lekë, që është tavani i lejueshëm për të përfituar nga përjashimi i TVSH.

Nëse duam të njihemi me përfitimin nga përjashtimi prej tatim fitimit, atëherë përfitimi i biznesit nga mospagimi i tatimit fitimit do të jetë 0.41 lekë për 100 lekë qarkullim.

Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi i fitimit, që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga ligji.

                                  Lekë
Nr. Qarkullimi vjetor Përfitimi nga përjashtimi
10,500,000 43,050
11,000,000 45,100
11,500,000 47,150
12,000,000 49,200
12,500,000 51,250
13,000,000 53,300
13,500,000 55,350
13,999,000 57,396

Deri në kufirin e qarkullimit 14 milionë lekë është niveli më i lartë i aktivitetit, i cili përfiton nga përjashimi i tatim fitimit.

Kujdes! Bizneset duhet të ruajnë një fond të veçantë për tatimin mbi dividentin, pasi ky nuk është përjashtuar nga ligji dhe n/ rastin e shpërndarjes së fitimit, apo në rast se kontrolli tatimor e verifikon se duhet të ishte i shpërndarë, atëherë për çdo fitim neto ka një tatim në shakllë 8%, që duhet paguar mbi lekët e shpërndarjes.

Më poshtë janë vlerat e tatimit mbi dividentin, i cili duhet të paguhet nga shpërndarja e fitimit neto. Në tabelë ky tatim zbatohet si llogaritje mbi gjithë vlerën e fitimit neto, por në realitet fitimi neto shpërndahet sipas Vendimit të asamblesë së shoqërisë dhe natyrisht zbatohet vetëm për shoqëritë tregtare. Masa e shpërndarjes mund të arrijë deri 100% të fitimit neto dhe atij të mbartur nga vitet e kaluara dhe që nuk është shpërndarë te ortakët e shoqërisë.

                                          Lekë
Nr. Qarkullimi vjetor Fitimi Neto

(për tu shpërndarë si divident)

Tatimi mbi dividentin
1 1,000,000 10,000 800
2 1,500,000 15,000 1,200
3 2,000,000 20,000 1,600
4 2,500,000 25,000 2,000
5 3,000,000 30,000 2,400
6 3,500,000 35,000 2,800
7 4,000,000 40,000 3,200
8 4,500,000 45,000 3,600
9 5,000,000 50,000 4,000
10 5,100,000 51,000 4,080
11 5,200,000 52,000 4,160
12 5,300,000 53,000 4,240
13 5,400,000 54,000 4,320
14 5,500,000 55,000 4,400
15 6,000,000 60,000 4,800
16 6,600,000 66,000 5,280
17 6,700,000 67,000 5,360
18 6,800,000 68,000 5,440
19 6,900,000 69,000 5,520
20 7,000,000 70,000 5,600
21 8,000,000 80,000 6,400
22 8,500,000 85,000 6,800
23 9,000,000 90,000 7,200
24 9,100,000 91,000 7,280
25 9,200,000 92,000 7,360
26 9,300,000 93,000 7,440
27 9,400,000 94,000 7,520
28 9,500,000 95,000 7,600
29 9,600,000 96,000 7,680
30 9,700,000 97,000 7,760
31 9,800,000 98,000 7,840
32 9,900,000 99,000 7,920
33 9,999,000 99,990 7,999
34 10,500,000 105,000 8,400
35 11,000,000 110,000 8,800
36 11,500,000 115,000 9,200
37 12,000,000 120,000 9,600
38 12,500,000 125,000 10,000
39 13,000,000 130,000 10,400
40 13,500,000 135,000 10,800
41 13,999,000 139,990 11,199

Me këtë njoftim mbyllet edhe efekti dhe sqarimet e lidhura me përjashtimet më të fundit tatimore.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: