Paketa fiskale për procesin e rindërtimit pas efekteve nga tërmeti 2019

Paketa fiskale për procesin e rindërtimit pas efekteve nga tërmeti 2019

PAKETA FISKALE 2020 – PËR RINDËRTIMIN PAS PASOJAVE TË TËRMETIT, 2019 është një përmbledhje e akteve ligjore dhe nënligjore, të cilat u miratuan në fundvitin 2019, si akte normative me miratim të përshpejtuar në Kuvend dhe vijoi me miratimet e ditëve të fundit në muajin Shkurt 2020.

Kjo paketë ligjore përmban aktet si më poshtë:

  • AKT NORMATIV Nr. 3, datë 02.10.2019 “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR”
  • AKT NORMATIV Nr. 4, datë 30.11.2019 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,TË NDRYSHUAR”
  • AKT NORMATIV Nr. 5, datë 30.11.2019 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”
  • AKT NORMATIV Nr. 7, datë 30.11.2019 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.7703, DATË 11.5.1993, “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”
  • VENDIM Nr. 142, datë 13.2.2020 “PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR. 651, DATË 10.11.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR. 102/2014, ‘KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”
  • VENDIM Nr. 143, datë 13.2.2020 “PËR PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E AUTORIZIMIT, PËR SUBJEKTET E RINDËRTIMIT DHE PËR PËRJASHTIMIN NGA TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR TË FURNIZIMIT TË MALLRAVE E SHËRBIMEVE, PËR QËLLIME TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT”
  • VENDIM Nr. 144, datë 13.2.2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 132, DATË 7.3.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR METODOLOGJINË PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME TË PASURISË SË PALUAJTSHME ‘NDËRTESA’, E BAZËS SË TAKSËS PËR KATEGORI SPECIFIKE, NATYRËN DHE PRIORITETIN E INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS SË TAKSËS, SI DHE TË KRITEREVE DHE RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN ALTERNATIV TË DETYRIMIT TË TAKSËS”, TË NDRYSHUAR”
  • VENDIM Nr. 145, datë 13.2.2020 “PËR KUSHTET, RREGULLAT DHE DOKUMENTET QË SHOQËROJNË KËRKESËN PËR DHËNIEN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR RINDËRTIMIN, RIPARIMIN APO RESTAURIMIN E NDËRTIMEVE TË DESTINUARA PËR QËLLIME BANIMI, TË DËMTUARA SI PASOJË E FATKEQËSISË NATYRORE, PËR PËRJASHTIMIN NGA PAGESA E TAKSËS SË NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË”

Paketën fiskale 2020 në funksion të lehtësimit të taksave dhe tarifave për zonat e goditura nga tërmeti e shkarkoni KËTU

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: