Eksperti 2

Eksperti Fiskal

Ekspert fiskal

 

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Specializimi
TVSH dhe Tatimi mbi të ardhurat Individuale,
Tatim Fitimi, Tatime dhe taksa të tjera

Përvoja
Fiskalist në Administratën Tatimore,
Specialist për TVSH
Specialist për tatim fitimin
Bashkimin dhe ndarjen e bizneseve
Specialist për tatimin mbi të ardhurat personale
Specialist për tatimin në burim, tatime të tjera individuale
Specialist për tranfserimin e fitimit nëpërmjet cmimit

Vitet e punës
24 vite

Fusha e këshillimit
TVSH
Tatim mbi të ardhurat (Korporative dhe individuale)
Taksa kombëtare dhe Taksa lokale

Njësia e shërbimit
Në orë

Kërko këshillë