Enton Duro

Enton Duro

Ekspert - Makroekonomi - Ekonomi Zhvillimi - Statistika Ekonomike

Edukimi
Doktor i Shkencave Ekonomike në Ekonomiks, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Master Shkencor në Ekonomiks, i njohur nga Universiteti i Bamberg, Gjermani

Specializimi
TVSH dhe Tatimi mbi të ardhurat Individuale,
Tatim Fitimi, Tatime dhe taksa të tjera

Analiza sektoriale dhe politikave ekonomike
Statistika ekonomike
Analiza te Tregtisë së Jashtme

Përvoja
Lektor me kohë të plotë në makroekonomi dhe ekonomi zhvillimi (UT)
Ekspert (ekonomi, politika monetare e fiskale) në institucione kombëtare dhe ndërkombëtare
Njohës i sistemit fiskal në Shqipëri
Njohës i sistemit të Llogarive Kombëtare dhe Tregtisë së Jashtme

Vitet e punës
15 vite 

Fusha e këshillimit

Financat Publike
Politikat sektoriale
Tregtia ndërkombëtare

Njësia e shërbimit
Në orë