Eduart Gjokutaj

Eduart Gjokutaj

Këshilltar Fiskal

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Përvoja
Në Administratën Tatimore

 • Specializuar për:
  – TVSH
  – Tatim fitimin
  – Bashkimin dhe ndarjen e bizneseve
  – Tatimin mbi të ardhurat personale
  – Tatimin në burim, tatime të tjera individuale
  – Transferimin e fitimit nëpërmjet çmimit
 • Menaxhim rrisku
 • Strategji të ardhurash tatimore
 • Kontrolli tatimor

Në Ministritë

 • Financat publike
 • Zbatimin e projekteve
 • Menaxhim financiar

Në sektorin privat

 • Studime fizibiliteti
 • Analiza financiare dhe parashikim te ardhurash
 • Studime kërkimore
 • Menaxhim projekti
 • Strategji dhe plan veprimi

Vitet e eksperiencës
28 vite

Fusha e shërbimit
TVSH
Tatim mbi të ardhurat (Korporative dhe individuale)
Taksa kombëtare dhe Taksa lokale
Financat publike
Menaxhim projekti/fizibiliteti
Analiza/Parashikime

Njësia e shërbimit
Tarifë orare

Porosit shërbimin