Find a topic

Trajtimi fiskal i sektorëve ekonomikë

Sektori i ndertimit dhe administrimi fiskal

Raste praktike dhe informacion per rregullat tatimore

Sektori i tregtise dhe administrimi fiskal

Sektori transportit dhe administrimi fiskal

Sektori burimeve natyrore dhe

Read more

Kostoja dhe aspektet e saj

Struktura e kostos, menaxhimi financiar

Sistemet dhe metodat e kostos se prodhimit

Aktiviteti i bazuar te kostoja

Kostua e punes

Problemet e zbatimit te kostos

Planifikimi dhe kontrolli i kostos

 

Dërgoje zgjedhjen tënde

Read more

Aktivet dhe trajtimi fiskal

Aktivet afatgjata dhe afatshkurtra dhe interpretimi fiskal

Rastet me te mira te trajtimit te tyre

Aktivet e qendrueshme dhe interpretimi fiskal

Rastet me te mira praktike te menaxhimit te inventarit

 

Dërgoje zgjedhjen tënde

Read more

Shërbimet financiare dhe tatimet

Bankat dhe shoqerite e sherbimeve financiare

Legjislacioni tatimor per sherbimet financiare

Trajtimi praktik i rasteve te trajtimit te sherbimeve te vecanta financiare

Kontrolli fiskal i transaksioneve financiare

 

Dërgoje

Read more

Qasja ligjore dhe tatimore për investitorët

Zgjedhja e formes se duhur ligjore per investimin tuaj

Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare

Ceshtjet tatimore

Deklarimet e detyrueshme te transaksioneve tuaja

Lehtesirat tatimore per investimin tuaj

Tatimet per biznesin

Read more

Financa dhe fiskaliteti për juristët

Kuptimi i pasqyrave financiare

Interpretimi ligjor i aspekteve kryesore te procedurave tatimore

Pasqyrat financiare dhe interpretimi fiskal i treguesve te tyre

Shoqerite tregtare, organizimi i tyre, vendimet e shoqerive dhe

Read more

Politikat e dividentit: Teori dhe praktikë

Evolucioni i shoqerive ne Shqiperi dhe dividenti

Praktika e dividentit ne Shqiperi

Riinvestimi i dividentit dhe enigmat e zbatimit ne praktike

Legjislacioni fiskal dhe probelemet e zbatimit te tij

Menyra te shperndarjes se

Read more

Si të hapësh një biznes import-eksporti?

Ideja fillestare dhe testimi i vlefshmerise se saj

Fillimi i biznesit dhe plani i biznesit

Zgjedhja e produkteve dhe furnitoreve

Marketingu ne Shqiperi dhe jashte saj

Financimi, transporti dhe garancia e sigurimit te

Read more

Kontrolli fizik i prodhimit

Konceptet e kontrollit te prodhimit

Funksionet dhe detyrat e kontrollit te prodhimit

Paqartesite gjate kontrollit te prodhimit

Pikat e dobta te procesit te kontrollit dhe pergjigja e zgjidhjes se tyre

 

Dërgoje zgjedhjen

Read more

Kontrolli financiar e fiskal

Pregatitja e kontrollit

Ecuria e kontrollit

Raportimi i kontrollit

Veprimet korigjuese te raportit

Administrimi i kontrollit

 

Dërgoje zgjedhjen tënde te This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Interpretimi i pasqyrave financiare

Raportet financiare

Interpretimi i pasqyres se te ardhurave dhe shpenzimeve

Interpretimi i bilancit

Interpretimi i pasqyres se qarkullimit te parase

Raportimi i fitimit te drejtuesit e shoqerive

Metodat e vleresimit te

Read more

Menaxhimi financiar dhe kontabël

Koncepti kostos, termat dhe klasifikimi

Analiza e kostos dhe faktoreve percaktues ne te

Planifikimi financiar

Rastet praktike me te mira te menaxhimit financiar

Metodologjia praktike e kontrollit cilesor

Detyrat kryesore te

Read more