Lajme

Lajme

pragu tvsh

Pragu i tatueshëm i TVSH, normat tatimore dhe të hyrat në buxhet, 1996-2020

Nisur nga qarkullimi që realizojnë, ndarja e tatimpaguesve ne fund te 2019 është si më poshtë:

20 mijë subjekte në TVSH janë biznes i madh me xhiro mbi 8 milionë lekë,

18 mijë subjekte në TVSH janë biznes i vogël me xhiro 5-8

Lexojeni të gjithën

model biznesi turistik

Modeli ndryshe i biznesit turistik - Diversiteti shqiptar në konkurim me rajonin

Synimi kryesor i kësaj projekt-ideje është paraqitja e një imazhi për zhvillimin e modelit te turizmit te bazuar mbi traditën qe është krijuar ne Shqipëri përgjatë dekadave te fundit, modelit mesdhetar te shërbimeve turistike, si

Lexojeni të gjithën

te hyrat vetanake

Të hyrat vetanake për frymë sipas komunave në Kosovë

Të hyrat vetanake komunale janë mjetet financiare që mblidhen nga taksat, tarifat, gjobat, pagesat për shërbimet publike të ofruara nga komuna, qiratë nga pronat e paluajtshme në pronësi të komunës, të hyrat nga shitja e pasurive

Lexojeni të gjithën

taksa lokale

Taksa lokale për frymë sipas bashkive në Shqipëri në 2019

Nëse do ti referohemi zërave të të ardhurave në raport me një vit më parë konstatojmë që në raport me të njëjtën përiudhë të një viti më parë kemi një rritje më të madhe në të gjithë zërat e të ardhurave, si në taksat vendore

Lexojeni të gjithën

shperndarja e barres

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri

Fondet buxhetore me destinim të tyre për zhvillimin ekonomik, por edhe rritjen e konkurueshmërisë dhe përmirësimit më të shpejtë të inovacionit, ndërmarrjeve të reja dhe kërkim – zhvillimit. Ndërkohë, gjithë destinimet e

Lexojeni të gjithën

destinacioni buxhetiti

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Kosovë

Efekti nga masat e reja për përmirësimin e ambientit të të bërit biznes, lehtësimet në rastin e importeve për sektorin e prodhimit, lirimi nga tatimet doganore në rastin e importeve të pajisjeve tekonologjike, planet për

Lexojeni të gjithën

covid-19 dhe financa

Masat e marra në përballimin e emergjencës Covid-19

Vendet e Ballkanit Perëndimor shikohet se kanë shpenzuar deri më datën 10 Prill 2020 nga buxhetet e tyre afër 7.3% të PBB-së gjithsej.

Pjesën më të madhe të fondeve shihet se janë garanci sovrane apo edhe disa ndihma direkte për

Lexojeni të gjithën

te hyrat vetanake

Të hyrat vetanake për frymë sipas komunave në Kosovë

Të hyrat vetanake komunale janë mjetet financiare që mblidhen nga taksat, tarifat, gjobat, pagesat për shërbimet publike të ofruara nga komuna, qiratë nga pronat e paluajtshme në pronësi të komunës, të hyrat nga shitja e pasurive

Lexojeni të gjithën

barre fiskale

Regjionet me barrën fiskale më të lartë dhe më të ulët në Kosovë

Të hyrat tatimore dhe jotatimore në buxhet në vitin 2019 në raport me prodhimin e brendshëm të Regjionit për vitin 2019 për secilin nga 7 regjionet në Kosovë paraqiten në tabelën 36.

Barrën më të lartë fiskale edhe për vitin

Lexojeni të gjithën

liria fiskale ballkan

Dita e Lirisë Fiskale në 2020 në Ballkanin Perëndimor

Llogaritja e lirisë fiskale është e përbërë nga tre faktorë:

Barra e taksave mbi të ardhurat individuale,
Barra e taksave mbi të ardhurat e bizneseve, si dhe
Barra totale e taksave si përqindje e PBB-së.

Në vitin 2020,

Lexojeni të gjithën

liria fiskale

Dita e Lirisë Fiskale në 2020 në Shqipëri

Kjo ditë u tregon gjithë shqiptarëve se sa u është dashur të punojnë për buxhetin e shtetit të tyre dhe u tregon se kjo periudhë ka zgjatur deri në mbylljen e tremujorit të parë të vitit 2020. Dita e Lirisë Fiskale bie në ditën e

Lexojeni të gjithën

Identifikohu