Sipas Tatimeve dhe Taksave

Asistencë dhe mbrojtje ligjore për TVSH

Përgatitje të librave të blerjeve, të shitjeve dhe deklarimin on-line të tyre çdo muaj pranë organeve Tatimore.

Plotësim të Urdhër Pagesat Elektronike të TVSH-së

Informacion bazuar në planifikim tatimor për TVSH-në që duhet të paguhet çdo muaj

Ndihmë dhe mbrojtje në kontrollet nga administrata tatimore

Pregatitje të ankesave dhe objeksioneve nga vlerësime tatimore jo korrekte

Ndihmë dhe avokati në rast të apelimeve tatimore dhe në Gjykatë

Identifikohu