Rregullat

Termat dhe kushtet për Këshilltarët fiskalë Online

MARRËVESHJE ME PËRDORUESIN PËR DHËNIE SHËRBIMI PËRMES ALTAX.AL

Termat dhe kushtet

Këto Terma shpjegojnë te drejtat dhe detyrimet e te gjithë përdoruesve  dhe te drejtat e detyrimet e ALTAX.AL lidhur me shërbimet e ofruara nga

Lexojeni të gjithën

TERMAT DHE KUSHTET E KËSHILLIMIT ONLINE

MARRËVESHJE MIDIS KËRKUESIT TË SHËRBIMEVE DHE KËSHILLAVE FISKALE ME ALTAX

PËRMES ALTAX.AL

Me këto Terma dhe Kushte, ne përcaktojnë rregullat, me të cilat ne, ofrojmë çdo shërbim të listuar në faqen tonë www.altax.al. Lutemi

Lexojeni të gjithën

Rreth këshillimit për taksat

Specialistë dhe këshilltarë fiskalë!

Nëse ndjeni se jeni i/e aftë dhe mundeni të jepni këshillime fiskale me temë nga legjislacioni fiskal, nga kontabiliteti apo nga legjislacione që lidhen me zbatimin të drejtave mbi pronën

Lexojeni të gjithën

Burimet e përfitimit nga anëtarësimi

Portali jonë proaktiv për mbështetjen e vendimeve për biznesin apo jetën tuaj financiare mund t'ju ndihmojë të gjeni një ndihmës tatimor, të bëni zgjedhje për përfitimet tatimore dhe shumë më tepër! Merrni përgjigje në pyetjet

Lexojeni të gjithën

Identifikohu