Këshilla për Regjistrimet Fillestare

Regjistrimi i bizneseve të huaja në Shqipëri

Referenca ligjore për procedurën e regjistrimit ne regjistrin tregtar janë:

- Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar;
- Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për tregtarët dhe

Lexojeni të gjithën

Identifikohu